Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 18 czerwca 2004 r.
Zwolnienie usług dostępu do internetu z podatku od towarów i usług.
Urząd Skarbowy w Puławach
US.IV-443/27/2004/VAT

Pytanie podatnika

Kiedy usługi dostępu do internetu są zwolnione od podatku od towarów i usług?

Odpowiedź

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie opisanej w zapytaniu z dnia 18.05.2004 roku. Informacji udzielono na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. nr 137, poz. 926 z 1997 roku z późń. zm.).

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy.

Pod pozycją 13 ww. załącznika wymieniono jako zwolnione usługi transmisji danych i wiadomości - wyłącznie usługi dostępu do sieci Internetu świadczone na rzecz szkół, zakładów kształcenia nauczycieli, placówek oświatowych, szkół wyższych, wyższych szkół zawodowych i placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk.

Ponadto zwolnieniem objęto usługi na dostęp wdzwaniany i szerokopasmowy do internetu dla użytkowników indywidualnych nieprowadzących działalności na dostęp szerokopasmowy (poz. 14 ww. załącznika). Zwolnieniem więc objęte są wyłącznie usługi świadczone na rzecz konsumentów.

Stanowisko tut. organu jest zgodne ze stanowiskiem Strony, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla użytkowników indywidualnych, którzy prowadzą działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług na dostęp szerokopasmowy do internetu.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl