Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 9 czerwca 2004 r.
Czasopisma kulturalno - społeczne. Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw.
Urząd Skarbowy w Puławach
US.IV-443/23/2004/VAT

Pytanie podatnika

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, należącą do sektora publicznego. Jego działalność polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Przychodami Ośrodka są dotacje z budżetu gminy i wpływy z prowadzonej działalności. Jednym ze źródeł przychodów własnych, zgodnie ze statutem, są wpływy ze sprzedaży pisma kulturalno - społecznego wydawanego metodą poligraficzną. Pismo ukazuje się w cyklu miesięcznym w nakładzie 500 sztuk. Jest ono zarejestrowane w międzynarodowym systemie informacyjnym o wydawnictwach ciągłych i oznaczone symbolem ISSN. Cena sprzedaży wynosi 1,50 zł za egzemplarz i przychody ze sprzedaży nie pokrywają w całości poniesionych nakładów, tzn. druku, zdjęć i nakładu pracy związanego z redagowaniem pisma. Reklamy zamieszczane w piśmie zajmują co najwyżej 6-10% powierzchni pisma (i to nie w każdym numerze). Kolportaż pisma prowadzony jest w zakresie własnym, jak również przez placówki handlowe. Gminny Ośrodek Kultury prosi o opinię w następujących sprawach:

1) Czy zakład poligraficzny słusznie dolicza do kosztu usługi 22% VAT?

2) Jaką stawkę VAT: 0% czy 7%, powinna zawierać cena sprzedaży pisma?

3) W przypadku opodatkowania pisma, kto powinien odprowadzać VAT, placówki handlowe czy Ośrodek Kultury?

Odpowiedź

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika opisanej w zapytaniu z dnia 19.05.2004 r., nr GOK-L.dz.80/2004 (data wpływu 24.05.2004 r.). Informacji udzielono na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami).

1. Usługi drukowania pisma kulturalno-społecznego, posiadającego symbol ISSN, podlegają podatkowaniu przy zastosowaniu stawki 22% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 2004 r.). W obowiązujących obecnie przepisach brak jest podstawy prawnej do zastosowania w takim przypadku niższej stawki.

2, 3. Podatnik zwolniony od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ww. ustawy nie jest obowiązany do naliczania podatku od towarów i usług. Ośrodek Kultury aktualnie korzysta z takiego zwolnienia. Powyższe dotyczy również podatników prowadzących placówki handlowe korzystających ze zwolnienia. Jeśli natomiast sprzedawca pisma jest podatnikiem VAT czynnym, to jest obowiązany do zastosowania właściwej stawki VAT.

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 3 lit. a) (tiret drugie) ww. ustawy w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stawkę podatku 0% stosuje się do dostawy w kraju i wewnątrzwspólnotowego nabycia czasopism specjalistycznych. Stosownie do art. 146 ust. 4 cyt. ustawy przez czasopisma specjalistyczne, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a) (tiret drugie) i pkt 3 lit. b), należy rozumieć wydawnictwa periodyczne oznaczone symbolem ISSN, objęte kodem PKWiU 22.13, PCN 4902 i CN 4902, o tematyce szeroko pojętych zagadnień odnoszących się do działalności kulturalnej i twórczej, edukacyjnej, naukowej i popularnonaukowej, społecznej, zawodowej i metodycznej, regionalnej i lokalnej, a także przeznaczone dla niewidomych i niedowidzących, publikowane nie częściej niż raz w tygodniu w postaci odrębnych zeszytów (numerów) objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie przewiduje się, ukazujące się na ogół w regularnych odstępach czasu w nakładzie nie wyższym niż 15.000 egzemplarzy, z wyjątkiem:

1) periodyków treści ogólnej, stanowiących podstawowe źródło informacji bieżącej o aktualnych wydarzeniach krajowych i zagranicznych, przeznaczonych dla szerokiego kręgu czytelników,

2) publikacji zawierających treści pornograficzne, publikacji zawierających treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość lub znieważające z tych powodów grupę ludności lub poszczególne osoby oraz publikacji propagujących ustroje totalitarne,

3) wydawnictw, w których co najmniej 33% powierzchni jest przeznaczone nieodpłatnie lub odpłatnie na ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, w szczególności czasopism informacyjno-reklamowych, reklamowych, folderów i katalogów reklamowych,

4) wydawnictw, które zawierają głównie kompletną powieść, opowiadanie lub inne dzieło w formie tekstu ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunków opatrzonych opisem lub nie,

5) publikacji, w których więcej niż 20% powierzchni jest przeznaczone na krzyżówki, kryptrogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunkowe,

6) publikacji zawierających informacje popularne, w szczególności porady, informacje o znanych i sławnych postaciach z życia publicznego,

7) czasopism, na których nie zostanie uwidoczniona wysokość nakładu.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ww. ustawy dla gazet, magazynów i czasopism o PKWiU ex 22.12, ex 22.13, oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzanych metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczona na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, wymienionych w poz. 49 załącznika nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%.

W przypadku gdy w przepisach brak jest podstawy prawnej do zastosowania stawki obniżonej należy zastosować stawkę 22%.

Stanowisko podatnika nie jest więc zgodne ze stanowiskiem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Puławach.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl