Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 27 maja 2004 r.
Dotacja przedmiotowa na utrzymanie obiektów sportowych a obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.
Urząd Skarbowy w Puławach
US.IV-443/15/2004/VAT

Pytanie podatnika

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji świadczy wyłącznie usługi opodatkowane podatkiem od towarów i usług, które zawarte są w statucie i otrzymuje z Urzędu Miasta dotację przedmiotową na utrzymanie obiektów sportowych - hali sportowej, pływalni odkrytej i stadionu. Stawki dotacji kalkulowane są w oparciu o planowany koszt jednostkowy realizowanych zadań, wynikających ze statutu zakładu budżetowego, pomniejszone o planowane przychody własne. Stawki dotacji wyznaczają roczną kwotę dotacji na 2004 r. jako sumę dotacji na poszczególne obiekty sportowe, wyliczoną poprzez przemnożenie stawki jednostkowej przez powierzchnię danego obiektu. Uruchomienia środków budżetowych dokonuje się na wniosek kierownika MOSiR. Rozliczenie otrzymanej dotacji następuje na podstawie sprawozdań rocznych.

Czy taka dotacja podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Odpowiedź

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika opisanej w zapytaniu z dnia 28.04.2004 r., nr MOSiR 3327/1/2004 (data wpływu 28.04.2004 r.). Informacji udzielono na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 2004 r.) podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. Stosownie do art. 19 ust. 21 tej ustawy obowiązek podatkowy z tytułu należnych na podstawie odrębnych przepisów dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze powstaje z chwilą uznania rachunku bankowego podatnika. W przypadku uznania rachunku bankowego podatnika zaliczką z tytułu dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze obowiązek podatkowy powstaje w tej części.

Zdaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Puławach z powyższych przepisów wynika, że otrzymana z Urzędu Miasta dotacja przedmiotowa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ ma na celu ogólne dofinansowanie zadań wynikających ze statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i nie została bezpośrednio uzależniona od ilości oraz wartości świadczonych usług, nie ma również bezpośredniego związku z konkretnymi usługami. Ze złożonego wniosku wynika bowiem, że jej kwotę obliczono na podstawie szacunkowych wyliczeń - stawkę dotacji skalkulowano w oparciu o planowany koszt jednostkowy realizowanych zadań pomniejszony o planowane przychody własne i pomnożenie stawki jednostkowej przez powierzchnię danego obiektu sportowego, a rozliczenie dotacji następuje na podstawie rocznych sprawozdań.

Stanowisko podatnika jest więc zgodne ze stanowiskiem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Puławach.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl