US.III-448/293/2004 - Usługi dostępu do internetu świadczone na rzecz osób fizycznych

Pisma urzędowe
Status:  Nieaktualne

Pismo z dnia 16 lipca 2004 r. Urząd Skarbowy w Stalowej Woli US.III-448/293/2004 Usługi dostępu do internetu świadczone na rzecz osób fizycznych

Pytanie podatnika

Czy usługi dostępu do internetu świadczone na rzecz osób fizycznych są zwolnione z podatku VAT?

W odpowiedzi na pismo z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.), informuje jak niżej:

Spółka świadczy usługi w zakresie dostępu do internetu, jest pośrednikiem w dostępie pomiędzy T. a odbiorcą indywidualnym. Od miesiąca czerwca 2004 r. jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Pytanie brzmi czy usługi dostępu do internetu świadczone na rzecz osób fizycznych są zwolnione z podatku VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy, między innymi usługi zdefiniowane w poz. 14 wyżej wymienionego załącznika, tj. "usługi na dostęp wdzwaniany i szerokopasmowy do internetu dla użytkowników indywidualnych nieprowadzących działalności gospodarczej na dostęp szerokopasmowy". Oznacza to, że ww. usługa będzie zwolniona od podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy nabywcą tej usługi będzie użytkownik indywidualnie prowadzący żadnej działalności gospodarczej lub prowadzący działalność inną niż w zakresie szerokopasmowego dostępu do internetu. W pozostałych przypadkach, tj. gdy usługobiorca prowadzi działalność gospodarczą w ww. zakresie usługa ta będzie opodatkowana zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. stawką w wysokości 22 %.

Reasumując, przedstawione w zapytaniu stanowisko jest prawidłowe.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl