US.III-443/63/2004 - Działalność gospodarcza w zakresie pośrednictwa w sprzedaży współczesnych wyrobów ze złota

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 22 września 2004 r. Urząd Skarbowy w Stalowej Woli US.III-443/63/2004 Działalność gospodarcza w zakresie pośrednictwa w sprzedaży współczesnych wyrobów ze złota

Pytanie podatnika

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie pośrednictwa w sprzedaży współczesnych wyrobów ze złota, współczesnych obrazów, figurek z porcelany. W sporadycznych przypadkach sprzedaje również dzieła sztuki. Przedmioty te nabywane są przez podatnika w ramach umowy komisu. Czy dostawa towarów dokonana w ramach umowy komisu może podlegać szczególnej procedurze w zakresie dostawy towarów używanych, o której mowa w art. 120 ust. 4 ustawy o podatku VAT w sytuacji, gdy komitent:

- nie jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy,

- jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy, ale dostawa jest zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113 ustawy,

- jest podatnikiem podatku od towarów i usług, którego dostawa była opodatkowana zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy?

W odpowiedzi na pismo z dnia 22 lipca 2004 r., które uzupełnione zostało pismem z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), informuje jak niżej:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie pośrednictwa w sprzedaży współczesnych wyrobów ze złota, współczesnych obrazów, figurek z porcelany. W sporadycznych przypadkach sprzedaje również dzieła sztuki. Przedmioty te nabywane są przez podatnika w ramach umowy komisu. Podatnik prosi o wyjaśnienie, czy dostawa towarów dokonana w ramach umowy komisu może podlegać szczególnej procedurze w zakresie dostawy towarów używanych, o której mowa w art. 120 ust. 4 ustawy o podatku VAT w sytuacji, gdy komitent:

- nie jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy,

- jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy, ale dostawa jest zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113 ustawy,

- jest podatnikiem podatku od towarów i usług, którego dostawa była opodatkowana zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy.

Ustosunkowując się do powyższego tut. organ wyjaśnia i informuje:

Od 1 maja 2004 r. umowy komisu nie są "świadczeniem usług" a "dostawą towarów". Powyższa kwalifikacja powoduje, iż rozliczenia podatku VAT od transakcji dokonywanych w ramach tych umów należy dokonywać - co do zasady - jak od dostaw towarów (sprzedaż - nabycie). Jednakże obok powyższych zasad ogólnych istnieje także szczególna procedura zapisana w art. 120 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) dotycząca odsprzedaży towarów używanych nabywanych od niektórych kategorii podmiotów (art. 120 ust. 10), tj. od:

- osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15,

- podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113,

- podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem zgodnie z ust. 4.

W myśl art. 120 ust. 1 pkt 4 cytowanej ustawy przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie inne niż dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne. W związku z tym stosownie do przepisu art. 120 ust. 4 ustawy w przypadku podatników wykonujących czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez podatnika do celów prowadzonej działalności, podstawą opodatkowania jest marża (...). W sytuacji, gdy podatnik dokonuje odsprzedaży dzieł sztuki zastosowanie opodatkowania marżą wymaga dopełnienia dodatkowych warunków określonych w art. 120 ust. 13 ustawy, tj. przed dokonaniem dostawy, podatnik obowiązany jest zawiadomić na piśmie naczelnika urzędu skarbowego o przyjętym sposobie opodatkowania - dopiero wtedy jako podstawę opodatkowania może stosować marżę. Warunek uprzedniego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego dotyczy tylko podatników zbywających dzieła sztuki nabyte od podmiotów wymienionych w art. 120 ust. 11 ustawy. Przy zastosowaniu szczególnej procedury wynikającej z art. 120 ustawy podatnik wystawia "fakturę VAT marża" zgodnie z § 12 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971).

Reasumując, przedstawione w zapytaniu stanowisko jest prawidłowe.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl