US.III-443/31/2004 - Pośrednictwo w sprzedaży samochodów

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 9 sierpnia 2004 r. Urząd Skarbowy w Stalowej Woli US.III-443/31/2004 Pośrednictwo w sprzedaży samochodów

Pytanie podatnika

Podatnik podatku od towarów i usług prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży samochodów m.in. na podstawie zawartej umowy komisu. Czy może zastosować specjalne zasady opodatkowania polegające na opodatkowaniu marży, przewidzianej w art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku sprzedaży dokonywanej w ramach umowy komisu?

W nawiązaniu do pisma z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), informuje jak niżej:

Jak wynika z przedmiotowego pisma, podatnik będący podatnikiem podatku od towarów i usług prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży samochodów m.in. na podstawie zawartej umowy komisu. Pytanie dotyczy możliwości zastosowania specjalnych zasad opodatkowania polegających na opodatkowaniu marży, przewidzianych w art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku sprzedaży dokonywanej w ramach umowy komisu, gdy komitent:

- nie jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy,

- jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy, ale dostawa jest zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113 ustawy,

- jest podatnikiem podatku od towarów i usług, którego dostawa była opodatkowana podatkiem zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy.

Po zapoznaniu się z treścią pisma oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów podatkowych tut. Urząd wyjaśnia jak niżej:

W myśl przepisów art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również wydanie towarów na podstawie umowy komisu między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej oraz wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta.

Zgodnie z treścią art. 120 ust. 4 ww. ustawy w przypadku, gdy podatnik wykonuje m.in. czynności polegające na dostawie towarów używanych nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu dalszej odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę miedzy całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia pomniejszona o kwotę podatku. Przez kwotę nabycia rozumie się kwotę, którą nabywca samochodu płaci za ten samochód zbywającemu. Przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w punktach 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne o wymienionych w tym przepisie kodach PCN, CN i symbolach PKWiU (art. 120 ust. 1 pkt 4).

Warunki nabycia pozwalające na opodatkowanie marży przy dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków określone zostały w art. 120 ust. 10 ustawy. Towary te muszą być nabyte od:

- osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15,

- podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113,

- podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem zgodnie z art. 120 ust. 4.

Z powyższego wynika, że stanowisko podatnika odnośnie możliwości zastosowania w komisie samochodowym prowadzącym odsprzedaż samochodów używanych procedury szczególnej, polegającej na opodatkowaniu marży rozumianej jako różnica pomiędzy ceną nabycia a ceną sprzedaży jest prawidłowe przy zachowaniu warunków wynikających z art. 120 ust. 10 ustawy.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl