Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 11 maja 2004 r.
Koszty restrukturyzacji.
Urząd Skarbowy w Kętrzynie
US.III-423/7/04

"(...) W złożonym piśmie spółka stwierdza, iż w latach 2001 i 2002 zaliczyła do kosztów uzyskania przychodu naliczony podatek od nieruchomości w całości jako koszt określony, co do rodzaju i kwoty mający związek z przychodem w analogicznych okresach. Podatek od nieruchomości za okres czerwiec 2001 r. - czerwiec 2002 r. nie był zapłacony. 13 listopada 2002 r. spółka wystąpiła do burmistrza miasta o restrukturyzację podatku od nieruchomości. W 2004 r. spółka wywiązała się z zobowiązań wobec gminy i decyzją burmistrza zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. nr 155, poz. 1287) podatek został umorzony. Czy w związku z powyższym przychód z tytułu umorzonego podatku nie będzie przychodem podatkowym a koszt restrukturyzacji nie będzie stanowił kosztu uzyskania przychodu?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców przychody z tytułu umorzenia należności podlegających restrukturyzacji nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Przepis ust. 2 stanowi natomiast, iż opłata restrukturyzacyjna, o której mowa w art. 19, oraz opłata prolongacyjna, o której mowa w art. 20 ust. 3, nie stanowią kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać iż stanowisko spółki jest prawidłowe: umorzony podatek nie będzie przychodem podatkowym, natomiast koszt restrukturyzacji nie będzie stanowił kosztów uzyskania przychodów".

Opublikowano: S.Podat. 2004/11/28