US III/423-1/04, Sprawozdanie finansowe sporządzane przez bursę szkolną - Pismo wydane przez: Urząd Skarbowy w Grudziądzu - OpenLEX

US III/423-1/04 - Sprawozdanie finansowe sporządzane przez bursę szkolną

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 9 lutego 2004 r. Urząd Skarbowy w Grudziądzu US III/423-1/04 Sprawozdanie finansowe sporządzane przez bursę szkolną

Pytanie podatnika dotyczy sporządzania sprawozdania finansowego przez bursę nie prowadzącą działalności gospodarczej.

W odpowiedzi na pismo bursy Szkolnej... z dnia 09.01.2004 r. w sprawie prawidłowości sporządzenia sprawozdania finansowego za 2003 r., Urząd Skarbowy w Grudziądzu działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia, co następuje:

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000 r. poz. 654 z późn. zm.) podatnicy obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdanie, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.

Przepis art. 82 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości stanowi, że Minister właściwy do spraw finansów publicznych może w drodze rozporządzenia określić dla niektórych jednostek, o których mowa w art. 80 ust. 3 (tj. jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej) szczególne zasady rachunkowości. Jak wynika z treści pisma Bursy Szkolnej... jednostka ta powołana dekretem z dnia 26.08.2001 r. zajmuje się działalnością charytatywną zmierzającą do pomocy niezamożnej młodzieży wiejskiej w zdobywaniu wykształcenia. Jednostka posiada na podstawie wpisu do rejestru status niepublicznej placówki oświatowej o charakterze, opiekuńczo-wychowawczym. Bursa nie prowadzi działalności gospodarczej, a całość uzyskanych dochodów przeznacza na działalność statutową.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej wprowadza możliwość sporządzenia sprawozdania finansowego dla podmiotów wymienionych w rozporządzeniu w sposób uproszczony.

Ponieważ Bursa Szkolna... jest jednostką nie będącą spółką handlową i nie prowadzi działalności gospodarczej może sporządzić sprawozdanie finansowe zgodnie z ww. rozporządzeniem.

Odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu i w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu datowania niniejszej odpowiedzi.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl