US.III/415-5/07 - Do którego roku podatkowego należy zaliczyć przychód z usług medycznych wykonanych w 2006 r., a wykazanych na rachunku wystawionym w lutym 2007 r. zgodnie z umową Narodowym Funduszem Zdrowia zawartą w 2007 r.?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 17 maja 2007 r. Urząd Skarbowy w Mielcu US.III/415-5/07 Do którego roku podatkowego należy zaliczyć przychód z usług medycznych wykonanych w 2006 r., a wykazanych na rachunku wystawionym w lutym 2007 r. zgodnie z umową Narodowym Funduszem Zdrowia zawartą w 2007 r.?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 14 ust. 1, 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej daty powstania przychodu z tytułu dodatkowych usług medycznych świadczonych w 2006 r., które obejmowała dodatkowa umowa zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2007 r. - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu postanawia uznać, że stanowisko podatnika jest prawidłowe w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku.

W dniu 2 marca 2007 r. wpłynął do tut. Urzędu wniosek Pani o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczący interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z opisem stanu faktycznego zawartym we wniosku prowadzi Pani działalność gospodarczą, w ramach usług medycznych z zakresu otolaryngologii na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Z działalności tej opłaca Pani podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów. Jak wynika z opisu stanu faktycznego umowa określa, że usługi rozliczane są w miesięcznych okresach rozliczeniowych na podstawie faktury i sprawozdania finansowego wystawianych po zakończeniu miesiąca, w którym świadczone były usługi.

W 2006 r. wykonała Pani dodatkowe usługi medyczne, które nie były objęte umową pierwotnie zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia na ten rok. Powyższe skutkowało zawarciem w dniu 7 lutego 2007 r. ugody z Narodowym Funduszem Zdrowia, zgodnie z którą Fundusz wypłacił dodatkowe wynagrodzenie za te usługi na podstawie faktury wystawionej w lutym 2007 r. Złożony wniosek zawiera zapytanie do którego roku podatkowego należy zaliczyć przychód z dodatkowych usług medycznych wykonanych w 2006 r., które zostały rozliczone fakturą wystawioną w 2007 r. Zdaniem Pani przychód za ponadlimitowe usługi wykonane w 2006 r. należy zaliczyć do przychodów 2007 r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu, rozpatrując powyższy wniosek stwierdza, że w przedstawionej sytuacji aktualnie zastosowanie mają przepisy art. 14 ust. 1, 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Z kolei w myśl art. 14 ust. 1c powołanej ustawy za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

*

wystawienia faktury albo

*

uregulowania należności.

Z treści powołanego przepisu wynika, że w przypadku działalności, której przedmiotem jest świadczenie usług przychód powstaje w dniu wykonania usługi lub częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: wystawienia faktury albo uregulowania należności. W opisanej przez Panią sytuacji daty wykonania usług objętych umową przypadają na rok 2006. Z uwagi na fakt, że nowe przepisy wchodzące w życie 1 stycznia 2007 r. nie mogą mieć wpływu na kształtowanie dochodu za okres poprzedzający ich obowiązywanie, o momencie powstania przychodu zadecyduje czynność wystawienia faktury.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu, biorąc pod uwagę powyższe stwierdza, że w tym przedmiocie w zakresie przedstawionym przez podatnika, stanowisko jego jest prawidłowe.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl