US II/423-3/07, US II/415-3/07 - Czy zakup towarów przeznaczonych na nagrody dla klientów stanowi koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 18 czerwca 2007 r. Urząd Skarbowy w Stalowej Woli US II/423-3/07, US II/415-3/07 Czy zakup towarów przeznaczonych na nagrody dla klientów stanowi koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 216 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i 2a, art. 21 ust. 1 pkt 68, art. 30 ust. 1 pkt 2, art. 41 ust. 4 i 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) po rozpatrzeniu pisma T. Sp. z o.o. z dnia 14 marca 2007 r. (bez znaku) postanawia uznać stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę jako:

1.

prawidłowe w zakresie zaliczenia wydatków związanych ze sprzedażą premiową do kosztów uzyskania przychodu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych,

2.

nieprawidłowe w zakresie:

a)

opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nagród przyznanych beneficjentom w związku prowadzoną przez Spółkę sprzedażą premiową,

b)

obowiązku sporządzenia dla podatnika (beneficjenta) informacji o dochodach i zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-11),

c)

uznania limitu zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako kwoty netto (bez podatku VAT).

W dniu 19 marca 2007 r. wpłynął do tut. organu podatkowego wniosek T. Sp. z o.o. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Stan faktyczny sprawy. T. Sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą trofeów sportowych dla klientów hurtowych i detalicznych. Głównymi nabywcami tych towarów są sklepy, hurtownie, osoby fizyczne oraz organizacje sportowe np. kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej. W celu zachęcenia klientów do korzystania z oferty Spółki i zwiększenia sprzedaży Wnioskodawca zamierza wprowadzić w życie tzw. "Program lojalnościowy", który będzie polegał na premiowaniu klientów dokonujących zakupu w sklepach Spółki powyżej określonej w regulaminie wartości, poprzez przydzielanie punktów na podstawie okazanej przy zakupie specjalnej karty. Po zebraniu przez nabywcę określonej liczby punktów posiadacz karty będzie uprawniony do nieodpłatnego otrzymania towaru lub usługi wskazanych w wydanym przez Spółkę w tym celu Katalogu nagród. Wartość nagrody uzależniona będzie od ilości zbieranych (realizowanych) punktów. Towary i usługi w katalogu będą zakupione przez Wnioskodawcę specjalnie dla potrzeb wspomnianego "programu lojalnościowego". Spółka zamierza opisanym programem objąć wyłącznie osoby fizyczne i bez względu na fakt, czy dokonują one zakupu w swoim imieniu i dla swoich potrzeb, czy też w imieniu osoby trzeciej (np. klubu sportowego, stowarzyszenia, hurtowni czy sklepu).

Zapytania podatnika:

1.

czy zakup towarów przeznaczonych na nagrody dla klientów stanowi koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

2.

czy i jakie obowiązki ciążą na Wnioskodawcy z tytułu wydania nagród osobom fizycznym, a w tym:

-

czy w stosunku do beneficjentów opisanego Programu lojalnościowego zastosowanie znajdzie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

-

czy z tytułu wydania nagrody Spółka jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 41 ust. 4 i 7 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.

Stanowisko jednostki. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych: Zdaniem Wnioskodawcy zakup przez Spółkę towarów i usług objętych katalogiem nagród dokonywany będzie w ramach działań zmierzających do uatrakcyjnienia ofert Spółki i zachęcenia klientów do dokonywania zakupów w Spółce oraz ich zwiększenia i ponawiania (im większe i częstsze zakupy tym więcej punktów i większa wartość nagrody). Zdaniem Spółki tym samym wydatki te intensyfikując w zamierzeniu sprzedaż, związane będą bezpośrednio z przychodami Wnioskodawcy, będą ponoszone w celu ich osiągnięcia i zwiększenia. Spełniają, więc kryteria wskazane w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych: Osoby fizyczne odbierając w ramach opisanego Programu lojalnościowego nieodpłatnie towary i usługi uzyskują przychód, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli otrzymanie nagrody nie będą wiązać się z prowadzoną działalnością gospodarczą beneficjanta, korzystać on będzie ze zwolnienia od podatku, z wyjątkiem sytuacji, gdy jednorazowa wartość nagrody przekroczy 760,00 zł.

Ze względu na to, że omawiany przepis nie definiuje sposobu ustalenia tej wartości Spółka uważa, że w omawianym przypadku znajdzie zastosowanie przepis art. 11 ust. 2 i 2a ustawy (wartość równa cenie zakupu - bez podatku VAT). Jeżeli wartość nagrody przekroczy kwotę 760,00 zł. netto Spółka winna jako płatnik pobrać przed wydaniem nagrody i odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% nagrody zgodnie z art. 41 ust. 4 i 7 tej ustawy w związku z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz złożyć deklarację PIT-8AR naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego dla siedziby Spółki, zaś beneficjentowi wydać formularz PIT-11.

Stanowisko organu podatkowego. Tut. organ przed wydaniem niniejszej interpretacji dokonał szczegółowej analizy przedstawionego w piśmie z dnia 14 marca 2007 r. stanu faktycznego oraz dokonał oceny prawnej stanowiska podatnika i stwierdził co następuje.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Powyższe oznacza, że kosztem uzyskania przychodów będą wszelkie koszty poniesione przez Spółkę pozostające w związku z prowadzoną działalnością w przypadku, gdy ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiąganych przychodów. Warunkiem uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów jest istnienie między nim a osiągnięciem przychodu związku przyczynowo-skutkowego, czyli wykazanie że poniesienie wydatku może wpłynąć na powstanie lub zwiększenie przychodu. aby dany wydatek mógł być zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodów muszą zostać spełnione dwa warunki, mianowicie:

1.

wydatek misi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu,

2.

wydatek nie może znajdować się w grupie wydatków określonych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Spółka zamierza zorganizować akcję promocyjną pod nazwą "Program lojalnościowy", mającą na celu uatrakcyjnienie sprzedaży polegającej na przyznawaniu nagród w zamian za zebrane punkty, przyznane za określone wielkości zakupów. Celem akcji będzie zachęcenie potencjalnych klientów do większych zakupów, co z kolei przyczyni się do zwiększenia przychodów Spółki. W przedmiotowym stanie faktycznym podatnik będzie ponosił wydatki związane z realizacją nagród przekazywanych zgodnie z regulaminem akcji promocyjnej, dla klientów, którzy zrealizują określony limit zakupów t.j. uzyskają odpowiedniej wartości punkty.

Działania takie służą uatrakcyjnieniu sprzedaży i mogą przyczynić się do wzrostu przychodów Spółki. Tut. organ rozpatrując zapytanie Spółki dotyczące zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z organizacją sprzedaży promocyjnej stwierdza, że wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodu, bowiem celem podjętego przez Spółkę działania będzie zachęcenie potencjalnych klientów do większych zakupów a zatem może to przyczynić się do zwiększenia przychodów. Pomiędzy poniesionymi kosztami, a przychodami wystąpi zatem związek przyczynowo-skutkowy - spełniony więc będzie pierwszy z wymienionych warunków. Spełniony też zostanie drugi warunek, gdyż jak wynika z treści art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przepisy te nie wyłączają wydatków poniesionych na organizacje sprzedaży premiowej z kosztów uzyskania przychodów. Jak wynika z powyższego stanowisko Spółki w tym zakresie jest prawidłowe.

Odnosząc się do kwestii zagadnień z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza się co następuje. Z tytułu nagród otrzymanych w ramach sprzedaży promocyjnej u odbiorcy nagrody będącej osobą fizyczną powstaje przychód w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten w przypadkach określonych przez ustawodawcę jest wolny od podatku. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 68 tej ustawy wolna od podatku dochodowego jest bowiem wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł. Zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, w tym przypadku nagrody te stanowić będą przychód z tej działalności.

Zatem osoby fizyczne, otrzymujące nagrody w związku ze sprzedażą premiową, których wartość winna być ustalona zgodnie z art. 11 ust. 2 i 2a tej ustawy, będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli jednorazowa wartość tych nagród (wygranych) nie przekroczy kwoty 760 zł. W pozostałych przypadkach do wygranych w konkursach lub nagród związanych ze sprzedażą premiową będzie miał zastosowanie art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Zgodnie z treścią ww. przepisu od uzyskanych na terytorium RP dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - wysokości 10% wygranej lub nagrody. Od wygranych w konkursach, od nagród płatnik obowiązany będzie pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast w przypadku wygranych rzeczowych podatnik będzie obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) - art. 41 ust. 7 ww. ustawy.

Spółka wykonując obowiązki płatnika zgodnie z art. 42 ust. 1 przedmiotowej ustawy będzie obowiązana przekazać kwotę zryczałtowanego podatku, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek - na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby płatnika. Ponadto w terminie do końca stycznia r. następującego po r. podatkowym płatnik będzie obowiązany przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy wg siedziby płatnika roczną deklarację wg ustalonego wzoru - PIT-8AR (art. 42 ust. 1a ustawy).

W przedstawionym zakresie stanowisko Spółki jest nieprawidłowe, bowiem Spółka jako płatnik podatku zryczałtowanego, winna do podstawy opodatkowania przyjąć ustaloną zgodnie z powołanym wyżej art. 11 ust. 2 i 2a wartość nagrody t.j. w cenie zakupu (wynikającą z faktury wartość towaru powiększoną o podatek od towarów i usług VAT) a nie netto t.j. bez podatku VAT.

Odnosząc się natomiast do zagadnienia sporządzenia informacji o uzyskanych przez beneficjenta dochodach z tytułu otrzymanych nagród związanych ze sprzedażą premiową stwierdza się jak niżej. Do sporządzenia informacji PIT-11 obowiązani są płatnicy określeni w art. 35a ust. 5, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42e ust. 6 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka z o.o. T. nie będzie działać na podstawie powołanych wyżej przepisów, występować będzie bowiem jako płatnik podatku zryczałtowanego na podstawie art. 41 ust. 4 i ust. 7 ww. ustawy. W związku z tym nie będzie miała obowiązku sporządzenia informacji PIT-11. Stanowisko Spółki w tym zakresie jest zatem nieprawidłowe.

Nieprawidłowe jest także stanowisko Spółki w zakresie uznania limitu zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako kwoty netto (bez podatku VAT). Zgodnie z powołanym wyżej art. 11 ust. 2 i 2a tej ustawy wartość pieniężną świadczeń w naturze określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stopnia zużycia oraz czasu i miejsca uzyskania. Jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców, jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu (tj. wartości wynikające z faktury wraz z podatkiem VAT). Zatem zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy będą podlegały nagrody jeżeli ich jednorazowa wartość łącznie z podatkiem VAT nie przekroczy kwoty 760,00 zł.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl