Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 31 marca 2003 r.
Wydatki na remont i modernizację.
Urząd Skarbowy w Świnoujściu
US I-PO/005/11/03

Dotyczy: art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku ustawy z z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.)

Stan prawny obowiązujący w dniu 01.01.2002 r.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) Urząd Skarbowy w Świnoujściu na pisemne zapytanie Pani (...) z dnia 13.02.2003 r. (data wpływu do urzędu) udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje:

Wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że w zeznaniu podatkowym za rok 2002 dokonała odliczenia z tytułu poniesionych wydatków na zainstalowanie rolet wewnętrznych w oknach lokalu mieszkalnego.

Na tle takich okoliczności faktycznych podatniczka formułuje stanowisko, iż przepisy prawa podatkowego skutkują możliwością dokonania odliczenia od podatku dochodowego poniesionych wydatków na cele mieszkaniowe.

Urząd Skarbowy stwierdza, że stanowisko to jest prawidłowe.

Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące normy prawa podatkowego:

- art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.)

- rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. z 1996 r. Nr 156 poz. 788)

Zastosowanie powołanych norm skutkuje dokonaniem powyższej oceny prawnej stanowiska podatnika uzasadnionej w sposób następujący: Podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację - zajmowanego na podstawie tytułu prawnego - budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów. Podstawowym warunkiem korzystania z odliczenia z tytułu remontu I modernizacji jest posiadanie tytułu prawnego do remontowanego budynku lub mieszkania. Niezależnie od posiadanego tytułu odliczenie warunkowane jest dokonaniem wydatku, który kwalifikowany jest jako wydatek podlegający odliczeniu od podatku z tego tytułu.

Szczegółowy wykaz prac remontowych i modernizacyjnych zawierają przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. z 1996 r. Nr 156 poz. 788).

W ocenie Urzędu Skarbowego w Świnoujściu wydatek na zakup rolet wewnętrznych kwalifikowany jest w załączniku Nr 2 do rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy tj. w "wykazie robót zaliczanych do remontu i modernizacji lokalu mieszkalnego" w ust. 1 pkt 7 do pozostałych elementów remontu, modernizacji lub wykonania nowych elementów w lokalu mieszkalnym.

W związku z powyższym udokumentowany wydatek na zakup rolet wewnętrznych, poniesiony przez podatnika w roku podatkowym na własne potrzeby mieszkaniowe przeznaczony na remont i modernizację lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytułu prawnego, objęty jest ulgą podatkową.

Opublikowano: www.izba-skarbowa.szczecin.pl