US-I/415-4/07 - Czy sprzedaż budynku mieszkalnego (nowo wybudowanego) wraz z gruntem, na jakim został wybudowany, korzystać będzie w całości z ustawowego zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 27 czerwca 2007 r. Izba Skarbowa w Łodzi US-I/415-4/07 Czy sprzedaż budynku mieszkalnego (nowo wybudowanego) wraz z gruntem, na jakim został wybudowany, korzystać będzie w całości z ustawowego zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu Pani wniosku z 10 czerwca 2007 r. (data wpływu do tut. Urzędu 15 czerwca 2007 r.) uzupełnionego dnia 25 czerwca 2007 r. (data wpływu do tut. Urzędu 26 czerwca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku.

Stan faktyczny w przedmiotowej sprawie przedstawia się następująco:

W dniu 16 lutego 2006 r. nabyła Pani - dalej Podatnik - na własność w drodze aktu notarialnego nieruchomość położoną w miejscowości X. Na podstawie nabytego prawa własności nieruchomości oraz pozwolenia na budowę wybudowała budynek mieszkalny do 31 grudnia 2006 r. Niniejsza nieruchomość budowana była z zamiarem przeznaczenia jej na własne cele mieszkaniowe. W ostatnim czasie nastąpiła istotna zmiana planów życiowych w wyniku czego sprzedała nieruchomość (budynek mieszkalny wraz z gruntem o powierzchni 0,0939 ha na jakim został wybudowany) 15 marca 2007 r. Podatnik nie był zameldowany na pobyt stały w niniejszym budynku przez okres co najmniej 12 miesięcy przed datą jego zbycia. Środki pieniężne uzyskane z przewidywanej sprzedaży nieruchomości przeznaczone zostaną na zakup nowej nieruchomości i/lub wybudowanie w ciągu 2 lat od daty sprzedaży nowego budynku mieszkalnego. Jednocześnie w terminie 14 dni od dnia sprzedaży złożono w tut. Organie oświadczenie o zamiarze przeznaczenia pieniędzy na zakup nowej nieruchomości i/lub wybudowanie w ciągu 2 lat od daty sprzedaży nowego budynku mieszkalnego. Dokonana sprzedaż nieruchomości jest pierwszą sprzedażą jaka została zrealizowana w 2007 r. i nie nastąpiła w ramach wykonywania działalności gospodarczej.

Stanowisko Podatnika w przedmiotowej sprawie:

1.

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych przychód podatkowy uzyskany w 2007 r. tytułem wyżej opisanej sprzedaży nieruchomości podlegać będzie w całości ustawowemu zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych gdyż spełniać będzie wszystkie wymogi (warunki) uprawniające do tegoż zwolnienia podatkowego.

2.

Dokonanie ww. sprzedaży nie powoduje prawnego obowiązku złożenia jakiegokolwiek zeznania podatkowego (deklaracji podatkowej, informacji podatkowej) na gruncie przepisów podatkowych.

3.

W zakresie podatku od towarów i usług obrót (przychód) podatkowy uzyskany tytułem wyżej opisanej sprzedaży nieruchomości podlegać będzie w całości ustawowemu zwolnieniu z podatku od towarów i usług gdyż spełniać będzie wszystkie wymogi (warunki) uprawniające do tegoż zwolnienia podatkowego.

Uzupełnienie wniosku w przedmiotowej sprawie przedstawia się następująco:

Podatnik oświadczył, iż budynek nie został oddany do użytkowania oraz dołączył cztery załączniki:

-

Załącznik nr 1 - Kserokopia aktu notarialnego - zakup;

-

Załącznik nr 2 - Decyzja administracyjna;

-

Załącznik nr 3 - Kserokopia aktu notarialnego - sprzedaż;

-

Załącznik nr 4 - Kserokopia pisma do US Wieruszów.

Zgodnie z art. 14a § 1 o.p. Stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym naczelnik urzędu skarbowego udziela pisemnej interpretacji odnośnie zapytania dotyczącego:

-

czy sprzedaż 15 marca 2007 r. budynku mieszkalnego (nowo wybudowanego) wraz z gruntem (nabytego w dniu 16 lutego 2006 r.) na jakim został wybudowany korzystać będzie w całości z ustawowego zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku od towarów i usług w przypadku spełnienia warunków opisanych w ustawie i przytoczonych we wniosku oraz czy ww. sprzedaży nie powoduje prawnego obowiązku złożenia jakiegokolwiek zeznania podatkowego (deklaracji podatkowej, informacji podatkowej) na gruncie przepisów podatkowych.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), źródłami przychodu są: odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2

a)

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości

b)

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej

c)

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d)

innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c) przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588), do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a - c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ww. ustawie, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. Zgodnie z art. 28 u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r., przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł. Podatek z tytułu uzyskania ww. przychodów ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Stosownie do art. 19 ustawy, przychodem jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej, przychód ten ustala organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. Zryczałtowany podatek jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania sprzedaży. W terminie płatności podatku podatnik powinien złożyć deklaracje PIT - 23. Zasady, o których mowa wyżej nie mają zastosowania do podatników, którzy w terminie 14 dni od dokonania sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży zostanie wydatkowany na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w jej brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. (art. 28 ust. 2a u.p.d.o.f.).

Zgodnie z powołanymi przepisami art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i lit. e), wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a: w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:

-

na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

-

na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

-

na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,

-

na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

-

na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a)).

Zwolnieniu od podatku dochodowego podlegają również przychody uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a:

-

w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów (art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e)).

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przytoczone wyżej zwolnienie zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 32 nie ma zastosowania, jeżeli:

1)

budowa i sprzedaż budynków i lokali oraz sprzedaż gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów jest przedmiotem działalności gospodarczej podatnika,

2)

przychód ze sprzedaży jest wydatkowany na:

- nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, modernizację, adaptację lub remont budynku albo jego części - przeznaczonych na cele rekreacyjne,

3)

przychód ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1. Natomiast - stosownie do art. 21 ust 2a ustawy - zwolnienie, o którym mowa w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) nie ma zastosowania do podatników, którzy odsetki od kredytu lub pożyczki odliczali lub odliczają od dochodu na podstawie art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, ad casum oraz na podstawie wyżej powołanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy stwierdzić, iż z tytułu uzyskanego przychodu ze sprzedaży 15 marca 2007 r. ww. nieruchomości stanowiącej działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym nie oddanym do użytku na dzień sprzedaży na Wnioskodawcy ciąży obowiązek zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodowego. Jednakże na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w jej brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. Wnioskodawca mógł złożyć i złożył oświadczenia dot. wydatkowania uzyskanego przychodu ze sprzedaży na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e) u.p.d.o.f. Dokonanie niniejszej czynności sprawia, że dopiero nie spełnienie warunków o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e) skutkować będzie - zgodnie z art. 28 ust. 3 i 4 u.p.d.o.f. - koniecznością zapłaty podatku najpóźniej następnego dnia po upływie terminów określonych w tym przepisie wraz z odsetkami naliczanymi:

1)

od terminu płatności określonego w ust. 2 do dnia, w którym upłynęły dwa lata, licząc od dnia sprzedaży - w wysokości połowy odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych,

2)

począwszy od następnego dnia po upływie dwóch lat, licząc od dnia sprzedaży, aż do dnia zapłaty - w pełnej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych.

W terminie płatności podatku podatnik jest obowiązany złożyć deklarację według ustalonego wzoru.

W zakresie podatku od towarów i usług:

Jednorazowa, okazjonalna sprzedaż jednej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby fizycznej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W myśl przepisu art. 15 ust. 1, 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W związku z faktem, iż Wnioskodawca wskazał, że zamierza dokonać sprzedaży nieruchomości gruntowej wraz z wybudowanym na niej budynkiem mieszkalnym, taka jednorazowa czynność nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu cytowanego wyżej przepisu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem nie jest on podatnikiem, o którym mowa w ww. art. 15 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy.

Stosownie do wyżej powołanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od towarów i usług oraz okoliczności rozpatrywanej sprawy, uznać należy, iż stanowisko przedstawione w piśmie z dnia 10 czerwca 2007 r. (data wpływu do tut. Urzędu 15 czerwca 2007 r.) jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania; zgodnie z art. 14b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej, niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona lub uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl