US I/415/20b/07/SŁ - Wydatki ponoszone przez pracodawcę na usługi zdrowotne na rzecz członków rodziny pracownika jako koszt uzyskania przychodu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 13 sierpnia 2007 r. Urząd Skarbowy w Sieradzu US I/415/20b/07/SŁ Wydatki ponoszone przez pracodawcę na usługi zdrowotne na rzecz członków rodziny pracownika jako koszt uzyskania przychodu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 maja 2007 r. (data wpływu do tutejszego organu 23 maja 2007 r.), uzupełnionego pismem z dnia 2 lipca 2007 r. (data wpływu 6 lipca 2007 r.) oraz pismem z dnia 27 lipca 2007 r. (data wpływu 3 sierpnia 2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w ww. wniosku.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest wspólnikiem - komandytariuszem w Spółce komandytowej, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej finansuje na podstawie umowy zawartej z prywatną firmą świadczącą usługi medyczne, prywatną opiekę medyczną, którą objęci są niektórzy pracownicy spółki komandytowej oraz częściowo ich rodziny jak również wspólnicy Spółki wraz z ich rodzicami.

Na podstawie zawartej umowy prywatna firma medyczna świadczy na rzecz Wnioskodawcy (osób uprawnionych - pracowników, członków zarządu oraz członków ich rodzin) usługi medyczne. Każdy z pracowników i członków zarządu Wnioskodawcy przypisany ma kartę (biała pojedyncza firmowa, niebieska prestige rodzinna firmowa, srebrna rodzinna firmowa, złota rodzinna firmowa), do której zakres świadczeń medycznych określony jest w załączniku Nr 2. Zgodnie z § 4 umowy Wnioskodawca płaci prywatnej firmie medycznej miesięczne zryczałtowane wynagrodzenie uzależnione od liczy osób uprawnionych i ich zakresu świadczeń. Do wystawionej przez prywatną firmę medyczną faktury, załącznik stanowi imienna specyfikacja, w której wyszczególniono z imienia i nazwiska osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez firmę świadcząca usługi medyczne, nazwę karty określającą jednocześnie zakres świadczeń oraz wartość świadczenia netto w PLN w rozbiciu na poszczególne osoby.

W przypadku kart rodzinnych zgodnie z załącznikiem nr 2 w ramach Programu Opieki Rodzinnej, na wniosek Klienta, dodatkowo zakresem świadczeń objęte są następujące osoby uprawnione: współmałżonek pracownika lub konkubent/konkubina oraz dzieci ("Niebieska Prestige, Srebrna i Złota Karta Rodzinna").

W opisanym stanie faktycznym podatnik zwrócił się z zapytaniem czy wydatki na usługi zdrowotne na rzecz innych osób, nie będących jednocześnie pracownikami Wnioskodawcy, jak np na rzecz członków rodzin pracownika czy Członka Zarządu należy uznać za koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy?

Zajmując własne stanowisko Strona uznała, iż wydatki na usługi zdrowotne na rzecz innych osób, nie będących jednocześnie pracownikami Strony, jak np na rzecz członków rodziny pracownika lub członków rodziny członka zarządu należy uznać za koszt uzyskania przychodów. W sytuacjo bowiem, gdy abonament opłacany przez Stronę za pracownika z tytułu świadczenia usług medycznych zostaje ujęty w regulaminie wynagradzania, jako Pakiet Rodzinny będący formą niepieniężnego wynagrodzenia pracownika ze stosunku pracy, to cała wartość abonamentu rodzinnego (z wyłączeniem badań obowiązkowych medycyny pracy na rzecz pracownika) stanowić będzie wynagrodzenie pracownika, od którego pracodawca będzie zobowiązany odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń oraz składki ZUS. Wobec powyższego zdaniem Strony cała wartość abonamentu stanowi koszt uzyskania przychodu dla pracodawcy, ponieważ zgodnie z regulaminem pracy stanowiłaby wynagrodzenie pracownika.

Tutejszy organ podatkowy, po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego zauważa, co następuje.

Strona jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wg stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2007 r. - kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 u.p.d.o.f. Z powyższego wynika, iż aby określony wydatek mógł stanowić koszt uzyskania przychodu musi być związany z uzyskiwanymi przychodami, a ponadto winien być poniesiony w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W ocenie tutejszego organu wydatki na usługi zdrowotne na rzecz innych osób, nie będących jednocześnie pracownikami Wnioskodawcy nie spełniają powyższych przesłanek. Przede wszystkim wydatki te nie dotyczą pracowników, członków zarządu lecz ich członków rodzin oraz nie mają bezpośredniego przełożenia na wyniki działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym w świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz prawnego, z uwagi na fakt, iż kosztów poniesionych na sfinansowanie usług medycznych członkom rodziny pracownika (członka zarządu) w żaden sposób nie można powiązać z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, wydatki te nie stanowią kosztu uzyskania przychodu.

Biorąc pod uwagę powyższe, stanowisko Strony uznaje się za nieprawidłowe.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Nie jest ona wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl