US-I-415/13/2005 - Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych zapomogi z ZFŚS

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 20 maja 2005 r. Urząd Skarbowy w Jarosławiu US-I-415/13/2005 Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych zapomogi z ZFŚS

Pytanie podatnika

Czy otrzymana zapomoga z zakładowego funduszu socjalnego podlega opodatkowaniu i rozliczeniu oraz jak należy to uczynić?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu, działając na podstawie przepisów:

- art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60),

- art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty zapomogi otrzymanej z ZFŚS postanawia uznać za prawidłowe stanowisko podatnika w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego zapomogi otrzymanej w związku z indywidualnym zdarzeniem losowym.

Pan Antoni S. w piśmie z dnia 21.04.2005 r., uzupełnionym pismem z dnia 16.05.2005 r., zwrócił się o udzielenie interpretacji w zakresie zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że:

- w związku ze zdarzeniem losowym, jakim była kradzież wszystkich środków finansowych podatnik zwrócił się do byłego zakładu pracy o przyznanie zapomogi losowej,

- w byłym zakładzie pracy wraz z prośbą przedstawił inne dokumenty dotyczące zaistniałego zdarzenia, między innymi dokument potwierdzający umorzenie śledztwa w sprawie przez prokuraturę,

- w dniu 25.03.2005 r. pan Antoni S. otrzymał przekazem pocztowym kwotę 900 zł, tytułem przyznanej przez były zakład pracy zapomogi.

Podatnik na tle przedstawionego stanu faktycznego występuje z zapytaniem "czy otrzymana zapomoga z zakładowego funduszu socjalnego podlega opodatkowaniu i rozliczeniu oraz jak należy to uczynić". W ww. sprawie podatnik zajął następujące stanowisko: "zapomoga zawsze była gratisowa na wsparcie w trudnych warunkach życiowych".

W przedmiotowym stanie faktycznym zastosowanie znajdują następujące przepisy:

art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymywane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł, z zastrzeżeniem pkt 40 i 79.

W przytoczonym wyżej przepisie ustawodawca wymienił przypadki, których wystąpienie umożliwia zwolnienie zapomogi od podatku dochodowego od osób fizycznych. Tak więc przepisy ustawy precyzują, że ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych korzysta tylko zapomoga wypłacona w związku z zaistnieniem określonych sytuacji, tj.:

- indywidualnego zdarzenia losowego,

- klęski żywiołowej,

- długotrwałej choroby,

- śmierci.

Wprawdzie ustawodawca nie zdefiniował pojęcia "zdarzenie losowe", ale zgodnie ze znaczeniem, jakie ma ono w języku potocznym określamy je jako zdarzenie zależne od losu - kolei, wydarzeń życia (wg Słownika języka polskiego, Warszawa 1995 r., t. II, str. 50). Zatem zdarzenia losowe mogą być spowodowane nie tylko działaniem sił przyrody, ale również działaniem ludzi, pod warunkiem jednak, że zachowane są przesłanki losowości tzn. musi zachodzić zdarzenie nieprzewidywalne, niezależne od woli człowieka i nie do uniknięcia mimo zachowania należytej staranności. Zatem niezbędne jest tutaj ustalenie powodu udzielenia zapomogi, natomiast inne sytuacje, nie objęte przepisami ustawy nie mają wpływu na nabycie prawa do zwolnienia. Oznacza to, że jeżeli choćby jedną z przesłanek wypłacenia zapomogi, było zdarzenie wymienione w ww. przepisach, to stanowi wystarczającą podstawę do zastosowania zwolnienia w przedmiotowym podatku. Niezależnie od powyższego należy wskazać, iż cechą charakterystyczną zapomogi jest fakt, że jest to świadczenie jednorazowe, mające na celu wsparcie finansowe osoby, która z różnych przyczyn znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, a podstawą do zastosowania zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych jest stwierdzenie faktu wystąpienia określonego zdarzenia. Tak więc ze zwolnienia korzystać może każda zapomoga, która spełniać będzie kryteria przedmiotowo - kwotowe, niezależnie od statusu osoby, która ją otrzymuje.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż

W złożonym piśmie podatnik wskazał, że zaistniały fakt jest odpowiednio udokumentowany - zgłoszony do organów ścigania. Zatem uzyskana kwota zapomogi w wysokości 900 zł może korzystać ze zwolnienia na warunkach zawartych w cyt. wyżej przepisie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tym samym nie ma pan obowiązku doliczenia do dochodu podlegającego opodatkowaniu otrzymanej kwoty.

Niniejszej informacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez podatnika na podstawie stanu prawnego obowiązującego w dacie złożenia wniosku. Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwy organ podatkowy i organ kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i § 2 ordynacji podatkowej).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl