Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 22 marca 2004 r.
Przeniesienie własności gospodarstw rolnych.
Urząd Skarbowy w Giżycku
US.I-3-077-11/04

Pytanie podatnika

Czy nabywając nieruchomość, przy akcie notarialnym przenoszącym własność mam obowiązek uiścić u notariusza podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%, czy też należy potraktować nabywaną nieruchomość jako powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego, którego jestem dzierżawcą i w stosunku do którego posiadam tytuł prawny tj. umowę dzierżawy?

Odpowiedź

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku działając na zasadzie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia:

- z pisma z dnia 25.02.2004 r. wynika, iż jest Pan dzierżawcą pastwiska o pow. 3,08 ha położonego we wsi O. W dniu 25.02.2004 r. podpisał Pan umowę warunkową KUPNA nieruchomości położ. we wsi G. o pow. 0,20 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi. W najbliższym czasie nastąpi w formie aktu notarialnego przeniesienie własności w/w nieruchomości.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959, Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 121, poz. 1031 i Nr 199, poz. 1672 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 721, Nr 96, poz. 874 i Nr 137, poz. 1302 i z 2004 r. Nr 6, poz. 42) - jeżeli zawarcie umowy przenoszącej własność następuje w wykonaniu zobowiązania wynikającego z uprzednio zawartej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy przenoszącej własność.

Od 30 stycznia 2004 r. uległy zmianie zasady korzystania ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku przeniesienia własności gospodarstw rolnych. W myśl art. 9 pkt 2 wyżej wymienionej ustawy, zwalnia się od podatku przeniesienie własności nieruchomości lub ich części, wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących się na obszarze miast, w drodze umowy sprzedaży pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili dokonania czynności, nabyte grunty stanowią gospodarstwo rolne albo utworzą gospodarstwo rolne lub wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy. Z powyższego zapisu wynika, że zwolnienie od podatku będzie miało zastosowanie w 3-ch przypadkach, a mianowicie gdy nabyte grunty stanowią gospodarstwo rolne albo utworzą gospodarstwo rolne lub wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy.

Nadmienia się, iż umowa dzierżawy jest tytułem prawnym, nie mniej jednak ustawodawca wymaga aby nabywca był właścicielem gospodarstwa rolnego. Umowa dzierżawy zgodnie z art. 693 § 1 Kodeksu cywilnego nie powoduje przeniesienia własności nieruchomości, a zatem nie należy traktować, że nabywana przez Pana w/w nieruchomość stanowić będzie powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego.

Wobec powyższego ma Pan obowiązek zapłacić 2 % podatku od czynności cywilnoprawnych, który zostanie pobrany prze płatnika.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl