Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 15 stycznia 2004 r.
Opodatkowanie dochodu francuskiego nauczyciela języków obcych.
Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście
US-I-2/413/65/03

Pytanie Podatnika:

Dotyczy interpretacji przepisów prawnych dotyczących płacenia podatków od dochodu nauczyciela języka francuskiego?

Odpowiedź Urzędu:

Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz innych dochodów osiąganych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Powyższy przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a cytowanej ustawy)

Jak wynika z art. 20 ust. 1 umowy z dnia 20 czerwca 1975 r. między Polską a Republiką Francji w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodów i majątku, wynagrodzenia nauczycieli i pracowników badawczych, posiadający miejsce zamieszkania w jednym Umawiających się państw, którzy udają się do drugiego Umawiającego się Państwa, aby prowadzić wykłady lub badania, jest zwolniony od opodatkowania w tym drugim Państwie z tytułu wynagrodzenia otrzymywanego za swą działalność przez okres 2 lat.

Powyższy przepis dotyczy osób, które przebywają w Polsce w celu prowadzenia na wyższych uczelniach lub innych uznanych placówkach naukowych wykładów lub prac badawczych. Nie ma on zastosowania do osób zatrudnionych w szkołach w charakterze nauczycieli języków obcych w tym przypadku nauczyciela języka francuskiego.

Uzyskane przez nauczycieli dochody winny być opodatkowane jako przychód ze stosunku pracy na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, a szkoła jako płatnik w myśl art. 31 wymienionej ustawy obowiązana jest do naliczenia, poboru zaliczek od dokonywanych wypłat z powyższych tytułów.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl