Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 4 lutego 2005 r.
Koszty uzyskania przychodów a rekompensata otrzymywana przez ławnika.
Urząd Skarbowy w Bielsku Podlaskim
US-I-1/B-415-1/05

Pytanie podatnika

Uprzejmie proszę o udzielenie pisemnej informacji w zakresie zastosowania wysokości kosztów uzyskania przychodów w rozliczeniu rocznym PIT 11/8B w następującej sytuacji: Na podstawie art. 172 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) ławnik za czas wykonywania czynności w sądzie otrzymuje rekompensatę pieniężną. Wysokość rekompensaty dla ławników biorących udział w rozpoznawaniu spraw w sądach powszechnych, za jeden dzień pełnienia obowiązków ławnika, wynosi 3 % kwoty bazowej, stanowiącej podstawę ustalania wynagrodzenia zasadniczego asesora sądowego. W 2004 roku rekompensata ławnika wynosiła 51,53 zł. Zgodnie z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych rekompensaty wypłacane ławnikom uważane są za przychody z działalności wykonywanej osobiście otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek. Sąd wypłacający rekompensaty, jako płatnik, jest zobowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do treści w/w artykułu płatnik jest zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 19 % należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 pkt 5 w/w ustawy, tj. w 2004 roku 102,25 zł miesięcznie. Tak więc w sytuacji, gdy ławnik będzie brał udział w czynnościach sądowych tylko jeden raz w miesiącu, uzyskany przez ławnika przychód za dany miesiąc będzie niższy od kosztów uzyskania przychodów określonych ustawą. W związku z powyższym jakie płatnik po winie zastosować koszty uzyskania przychodów: 102,25 zł bez względu na wysokość uzyskanego przychodu, czy też 51,53 zł, tj. w wysokości uzyskanego przychodu. Jakie koszty uzyskania należy zastosować w rozliczeniu rocznym w niżej przedstawionej sytuacji: Miesiąc przychód koszty uzyskania IV 51,53 zł 102,25 zł czy 51, 53 zł VI 103,06 zł 102, 25 zł XII 154,59 zł 102,25 zł Ogółem 309,18 zł 306,75 zł czy 256,03 zł Ponadto proszę o wskazanie, w której pozycji części E zeznania PIT- 1 1/8B należy ujmować przychody ławników z tytułu otrzymanych rekompensat. W związku z obowiązkiem wystawienia PIT-11/8B za 2004 rok do końca lutego b. r. uprzejmie proszę o możliwie szybkie udzielenie odpowiedzi. (...) W uzupełnieniu naszego pisma z dnia 5 stycznia 2005 roku w sprawie zastosowania kosztów uzyskania przychodów przy wypłacie rekompensat ławnikom i rozliczeniu rocznym ławników, (...) w (...) stoi na stanowisku, że koszty uzyskania przychodu powinny być stosowane w wysokości 102,25 zł miesięcznie -niezależnie od wysokości uzyskanego przychodu. Również w rozliczeniu rocznym koszty uzyskania przychodu powinny być wykazane w kwocie należnej, t j. będącej wielokrotnością kwoty 102,25 zł (w zależności od ilości miesięcy, w których ławnik uzyskiwał przychody), natomiast w przypadku, gdy w rozliczeniu rocznym (PIT 11/8B) koszty uzyskania będą wyższe od uzyskanych przychodów wówczas dochód do opodatkowania będzie wynosił 0 zł. (...)

POSTANOWIENIE

Na postawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim stwierdza, że stanowisko (...) w (...) przedstawione we wniosku z dnia 5 stycznia 2005 r. w przedmiocie zasad ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu wypłaconej ławnikom rekompensaty pieniężnej jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim wpłynął wniosek (...) w (...), uzupełniony w dniu 12 stycznia 2005 r., z prośbą o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, tj. zastosowanie prawidłowej wysokości kosztów uzyskania przychodu w rozliczeniu rocznym PIT-11/8B w następującej sytuacji:

Na podstawie art. 172 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) ławnik za czas wykonywania czynności w sądzie otrzymuje rekompensatę pieniężną. Wysokość rekompensaty dla ławników biorąc udział w rozpoznawaniu spraw w sądach powszechnych, za jeden dzień pełnienia obowiązków ławnika, wynosi 3% kwoty bazowej, stanowiącej podstawę ustalania wynagrodzenia zasadniczego asesora sądowego. W 2004 roku rekompensata ławnika wynosiła 51,53 zł.

Sąd wypłacający rekompensaty ławnikom, jako płatnik, jest zobowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 41 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). W sytuacji, gdy ławnik będzie brał udział w czynnościach sądowych tylko jeden raz w miesiącu, uzyskany przez ławnika przychód za dany miesiąc będzie niższy od kosztów uzyskania przychodu określonych ustawą.

(...) w (...) stoi na stanowisku, iż koszty uzyskania za dany miesiąc należy stosować w pełnej wysokości bez względu na wysokość otrzymanego przychodu w danym miesiącu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim podziela stanowisko (...) w (...) w wyżej przedstawionej sprawie.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w roku 2004 przychody otrzymywane przez ławników należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 ust. 1 pkt 5).

Stosownie do art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodów ze źródeł określonych w art. 13 pkt 5 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą w 2004 roku 102,25 zł miesięcznie. Wysokość powyższych kosztów jest niezależna od wysokości uzyskanej przez ławnika rekompensaty pieniężnej.

W związku z powyższym (...) jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych sporządzając stosownie do art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych imienne informacje (PIT-11/8B) o wysokości dochodu, w kolumnie koszty uzyskania winien wykazać koszty w wysokości 102,25 zł miesięcznie niezależnie od wysokości przychodu w danym miesiącu. Tym samym koszty uzyskania przychodu zgodnie z przedstawionym stanowiskiem faktycznym winny wynosić:

Miesiąc przychód koszty uzyskania

IV 51,53 zł 102,25 zł

VI 103,06 zł 102,25 zł

XII 154,18 zł 102,25 zł

PIT-11/8B 308,77 zł 306,75 zł

Niniejsze postanowienie odnosi się wyłącznie do stanu faktycznego przedstawionego przez (...) i stanu prawnego obowiązującego w 2004 roku. Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa interpretacja niniejsza nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia w trybie określonym w art. 14b § 5 ww. ustawy Ordynacja podatkowa.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl