Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 16 lutego 2007 r.
Urząd Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim
US.I/1.423/12/06
Przebudowa drogi publicznej.

(...) Koszty podatkowe ponoszone przez podmioty gospodarcze mogą mieć charakter wydatków bezpośrednich lub pośrednich.

Wydatki związane z przebudową drogi publicznej należy zakwalifikować do kosztów pośrednich, gdyż nie mają one bezpośredniego odzwierciedlenia w uzyskanych przychodach, ale ich poniesienie jest warunkiem ich uzyskania. W przypadku kosztów pośrednich uzasadnienie ma odnoszenie tych wydatków w koszty podatkowe w momencie ich poniesienia

W myśl art. 15 ust. 4 cytowanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.) koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione.

Z dniem 1 stycznia 2007 r. art. 15 ust. 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych otrzymuje brzmienie: koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c.

Od 1 stycznia 2007 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych dodano art. 15 ust. 4d, zgodnie z którym koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Kwestia ponoszenia kosztów związanych z budową i przebudową dróg przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą została uregulowana w przepisach ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.). Zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy o drogach publicznych budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia.

Przedmiotowa droga publiczna nie stanowi środka trwałego będącego własnością podatnika, nie jest również przedmiotem najmu, dzierżawy ani innej umowy na podstawie której przyjęta byłaby do używania. Zmodernizowana droga nadal będzie drogą publiczną, z której będą mogły korzystać również inne osoby i podmioty.

A zatem, wydatki ponoszone przez Spółkę na przebudowę drogi publicznej nie stanowią inwestycji w obcych środkach trwałych. Do drogi tej Spółka nie posiada żadnego tytułu prawnego uprawniającego ją do wyłącznego korzystania z tej drogi.

Powyższe wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów, ponieważ mają one pośredni związek z uzyskanym przychodem. (...)

Opublikowano: S.Podat. 2007/8/21