US.I/1-415/5-3/06 - Dokonanie wypłaty opłaty licencyjnej w pierwszym roku stosowania licencji a koszty uzyskania przychodu.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 28 grudnia 2006 r. Urząd Skarbowy w Przeworsku US.I/1-415/5-3/06 Dokonanie wypłaty opłaty licencyjnej w pierwszym roku stosowania licencji a koszty uzyskania przychodu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przeworsku postanawia stanowisko podatnika przedstawione w przedmiotowym wniosku w części dotyczącej zastosowania przez licencjobiorcę (podatnika) będącego jednocześnie płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych przy dokonaniu wypłaty opłaty licencyjnej w pierwszym roku stosowania licencji dla licencjodawców kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50% uzyskanego przychodu - 50% należnej opłaty licencyjnej - uznać za prawidłowe.

W dniu 15 listopada 2006 r. wpłynął do tut. Organu podatkowego Pani wniosek o udzielenie w jej indywidualnej sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w dniu 10 stycznia 2006 r. zawarła Pani (jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą) umowę licencyjną na korzystanie i przemysłowe stosowanie wynalazku pod nazwą "Ciasto na chleb żytni o zwiększonej trwałości, sposób wytwarzania chleba żytniego o zwiększonej trwałości oraz sposób odświeżania tego chleba". Wynalazek stanowiący przedmiot tej umowy został objęty: zgłoszeniem patentowym w Urzędzie Patentowym RP pod numerem P-370724, notyfikacją Biura Międzynarodowego WIPO dotyczącą międzynarodowego zgłoszenia wynalazku zarejestrowanego pod numerem PCT/PL2005/00006, notyfikacją Międzynarodowego Organu Poszukiwań (ISA) potwierdzającej otrzymanie kopii międzynarodowego zgłoszenia wynalazku zarejestrowanego pod numerem PCT/PL2005/00006.

Zgodnie z przedmiotową umową podatnik (Licencjobiorca) jest zobowiązany zapłacić Licencjodawcom za korzystanie i przemysłowe stosowanie wynalazku:

*

opłatę licencyjną (wynagrodzenie) prowizyjną w wysokości 10 % przychodów netto uzyskanych przez Licencjobiorcę z tytułu sprzedaży w okresie od dnia 10 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. chleba o przedłużonej trwałości, wyprodukowanego według sposobu wytwarzania stanowiącego wynalazek,

*

opłatę licencyjną (wynagrodzenie) stałą w wysokości 100.000,00 zł. płatną w terminach: I rata 25.000,- zł. do 31 grudnia 2007 r.; II rata 25.000,- zł. do 31 grudnia 2008 r.; III rata 25.000,- zł. do 31 grudnia 2009 r.; IV rata 25.000,- zł. do 31 grudnia 2010 r.

Licencjodawcy są krajowymi podmiotami (osobami fizycznymi) nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Udzielona licencja ma charakter licencji wyłącznej a Licencjobiorca jest pierwszym i jedynym podmiotem który otrzymał od Licencjodawcy prawo do korzystania i stosowania wynalazku.

Przedmiotem wniosku jest pytanie: Czy licencjobiorca (podatnik) będący płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych może przy dokonaniu wypłaty opłaty licencyjnej w pierwszym roku stosowania licencji zastosować zryczałtowane koszty uzyskania przychodu w wysokości 50% uzyskanego przychodu - 50% należnej opłaty licencyjnej.

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie stoi Pani na stanowisku, iż dochody z licencji stanowią dochody z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz, iż dokonując wypłaty należności Licencjobiorca (podatnik) jest zobowiązany na podstawie art. 41 ust. 1 wyżej powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych potrącić od wypłaconych opłat licencyjnych zaliczki na podatek dochodowy. Z uwagi na fakt, że udzielona licencja ma charakter licencji wyłącznej, a Licencjobiorca jest pierwszym i jedynym podmiotem uprawnionym do korzystania i stosowania licencji, uważa Pani, że opłata licencyjna prowizyjna wypłacana Licencjodawcom w pierwszym roku korzystania i stosowania licencji uprawnia do zastosowania przez płatnika podatku (licencjobiorcę) przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% uzyskanego przychodu zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 2 powołanej ustawy podatkowej.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przeworsku stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 a)-c). Natomiast w myśl art. 18 tejże ustawy za przychody z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

W myśl art. 22 ust. 9 pkt 2 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodów z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania projektu wynalazczego, topografii, układu scalonego, znaku towarowego lub zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności osobom określonym w art. 3 ust. 1, z tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 19% należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz pomniejszone o składki potrącone przez płatnika w danym miesiącu na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b).

Tak, więc w na podstawie wyżej cytowanych przepisów i przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego opłaty licencyjne wypłacone przez Licencjobiorcę na rzecz Licencjodawcy w pierwszym roku korzystania i stosowania licencji uprawniają do zastosowania kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50% uzyskanego przychodu tj. wypłaconej opłaty licencyjnej.

W związku z powyższym mając na uwadze Pani zapytanie oraz przedstawiony stan faktyczny uznać należy, iż opłaty licencyjne wypłacone przez Licencjobiorcę (podatnika będącego w tym przypadku jednocześnie płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych) na rzecz Licencjodawcy w pierwszym roku korzystania i stosowania licencji uprawniają do zastosowania kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50% uzyskanego przychodu tj. wypłaconej opłaty licencyjnej.

Na podstawie wyżej opisanego stanu prawnego, stanowisko Pani wyrażone w złożonym wniosku jest prawidłowe.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl