US I/1-415/16c/2006 - Koszty uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu z tytułu zabezpieczenia finansowego.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 6 kwietnia 2007 r. Urząd Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim US I/1-415/16c/2006 Koszty uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu z tytułu zabezpieczenia finansowego.

Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po uchyleniu przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi decyzją z dnia 11 stycznia 2007 r. znak: PB I-1/4150/IN-293/06/US Piotrków Tryb./JŁ postanowienia tutejszego organu z dnia 15 listopada 2006 r. znak: US I/1-415/16b/2006, nr w systemie: 1017_POS_197_215_303 - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. uznaje stanowisko w indywidualnej sprawie przedstawione we wniosku z dnia 23 sierpnia 2006 r. (złożonym w tutejszym organie w dniu 31 sierpnia 2006 r.) z uzupełnieniem - wpływ do tutejszego organu: 24 października 2006 r., 13 listopada 2006 r. i 2 lutego 2007 r. wg którego przy ustalaniu dochodu może Pan uwzględnić jako koszty uzyskania przychodu koszty remontu pałacyku, oraz inne koszty eksploatacji: koszty ogrzewania i koszty za energię elektryczną - za nieprawidłowe.

Przepis art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stanowi, iż stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W myśl art. 14a § 4 powołanej ustawy - Ordynacja podatkowa udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Wnioskiem z dnia 23 sierpnia 2006 r. (złożonym w dniu 31 sierpnia 2006 r.) z uzupełnieniem - wpływ do tutejszego organu 24 października 2006 r., 13 listopada 2006 r. i 2 lutego 2007 r. wystąpił Pan o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie przedstawiając następujący stan faktyczny.

We wniosku podał Pan, iż jest właścicielem nieruchomości położonej w L. Nieruchomość stanowi współwłasność małżeńską. Na terenie tej nieruchomości znajduje się pałacyk, w chwili obecnej pałacyk stoi pusty i nie jest w nim prowadzona żadna działalność gospodarcza, nie jest on też wynajmowany.

Określił Pan, iż prowadzi działalność gospodarczą, z której opłaca podatek liniowy i jest podatnikiem VAT. Żona Pana też prowadzi działalność gospodarczą z której opłaca podatek liniowy i jest podatnikiem VAT.

Podał Pan także, iż rozpoczął współpracę z firmą, która przewozi towar akcyzowy. Firma ta aby móc przewozić towar akcyzowy potrzebuje zabezpieczenia. Takiego zabezpieczenia może dokonać firma ubezpieczeniowa lub inny podmiot. Pan udzielił takiego zabezpieczenia nie jako firma, ale jako osoba prywatna na swoim prywatnym majątku - pałacyk, który stanowi współwłasność małżeńską. Za udzielenie takiego zabezpieczenia wystawia Pan faktury VAT ze stawką 22% co miesiąc, wpisując jako nazwa usługi zabezpieczenie finansowe na majątku własnym. Pieniądze jak Pan podał za wykonaną usługę otrzymuje Pan w ciągu 14 dni na konto prywatne.

Według Pana usługa zabezpieczenia nie jest w żaden sposób związana z Pana działalnością gospodarczą, nie jest też wpisana do ewidencji gospodarczej jako przedmiot Pana działalności.

Do wniosku załączył Pan umowę zlecenie, z treści której wynika, iż Pan jako zleceniobiorca oświadcza, że jako osoba fizyczna posiada majątek, na którym ustanowił hipotekę kaucyjną na rzecz Urzędu Celnego w celu umożliwienia zleceniodawcy otrzymania zabezpieczeń akcyzowych.

Ponadto podał Pan, iż zawarł tylko jedną umowę o zabezpieczeniu finansowym i wystawił Pan 3 faktury. Wyjaśnił Pan także, że wystawił faktury VAT, gdyż uznał Pan, że skoro jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT to każda inna wykonywana czynność nawet poza działalnością gospodarczą, nawet dotycząca prywatnego majątku, powoduje powstanie u Pana obowiązku z tytułu podatku VAT. Uznał Pan, iż nie może skorzystać ani ze zwolnienia podmiotowego ani zwolnienia przedmiotowego.

W związku z powyższym skierował Pan następujące zapytania:

-

na jakim formularzu podatkowym powinien Pan pokazać ten dochód i kiedy;

-

jaki podatek powinien Pan zapłacić, liniowy czy progresywny i kiedy;

-

kiedy powstaje obowiązek podatkowy - w dacie wystawienia, czy w terminie płatności;

-

czy jest to dochód tylko Pana, czy jednocześnie też żony;

-

czy można obliczając dochód z tego źródła uwzględnić koszty tj. remonty pałacyku i inne koszty eksploatacji ponoszone w celu utrzymania budynku w niezmienionym stanie technicznym, tak aby wartość zabezpieczenia była prawdziwa?

Niniejszym postanowieniem tutejszego organ rozpatruje wniosek Pana dotyczący zapytania czy można obliczając dochód z tytułu zabezpieczenia finansowego uwzględnić koszty remontu pałacyku, koszty ogrzewania i energii elektrycznej ponoszone w celu utrzymania budynku w niezmienionym stanie technicznym, tak aby wartość zabezpieczenia była prawdziwa.

W pozostałym zakresie tut. organ zajmie stanowisko odrębnymi postanowieniami.

Według Pana ustalając dochód z tytułu zabezpieczenia finansowego można uwzględnić jako koszty uzyskania przychodu koszty remontów, koszty ogrzewania, koszty energii elektrycznej.

Stanowisko tutejszego organu jest następujące.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Biorąc pod uwagę powyższy przepis według tut. organu wymienionych we wniosku wydatków z tytułu remontu pałacyku, kosztów ogrzewania i kosztów energii elektrycznej nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z tytułu prawa majątkowego, ponieważ wymienione we wniosku koszty stanowią koszty prywatne ponoszone w celu utrzymania budynku będącego prywatną własnością małżonków, w niezmienionym stanie technicznym.

Stanowisko przedstawione przez Pana we wniosku, według którego ustalając dochód z tytułu zabezpieczenia finansowego można uwzględnić jako koszty uzyskania przychodu koszty remontów, koszty ogrzewania, koszty energii elektrycznej itp. - tut. organ uznaje za nieprawidłowe.

W myśl art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Natomiast jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy. Jednocześnie tutejszy organ informuje, że przedmiotowa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego jest wiążąca do czasu zmiany przepisów prawa, które były przedmiotem interpretacji.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl