Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 26 lipca 2004 r.
Stawka podatku od towarów i usług na usługi montażu internetu oraz konserwacji łącza internetowego.
Urząd Skarbowy w Legionowie
US-9-14/PP/005/42/2004

Pytanie podatnika

Określenie stawki podatku VAT na usługi montażu internetu usługi konserwacji łącza internetowego

Odpowiedź

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w sprawie odpowiedzi na wniosek indywidualnej sprawie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego uprzejmie wyjaśnia:

W świetle przedstawionych we wniosku grupowań dokonanych przez Urząd Statystyczny, w Łodzi (pismo z dnia 21.06.2004 r., znak OK-5672/KU-331/14-3360/2004) roboty związane z montażem instalacji elektrycznych dla sprzętu telekomunikacyjnego sklasyfikowane pod poz. 45.31.41-00.00 PKWiU - Roboty budowlane instalacyjne elektryczne dla sprzętu telekomunikacyjnego - opodatkowane są stawką 22%, zgodnie z art.41 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, wykonywane zarówno dla osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych.

Natomiast jeśli usługi te będą świadczone w ramach budownictwa mieszkaniowego infrastruktury towarzyszącej, to na podstawie art.146 ust.1 pkt 2 lit. a cytowanej ustawy do dnia 31 grudnia 2007 r., będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 7%. Urząd Statystyczny w Łodzi wyraził opinię, iż opisane we wniosku usługi konserwacji łącza internetowego, mieszczą się w grupowaniu - Usługi instalowania napraw i konserwacji profesjonalnego sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz sprzętu umożliwiającego zapisywanie lub odtwarzanie obrazu i dźwięku, (PKWiU 32.30.9).W związku z tym do powyższych usług nie ma zastosowania przepis art.146 ust.1 pkt 2 lit.a wyżej cytowanej ustawy i należy je opodatkować stawką podstawową tj. 22%.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl