Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 27 sierpnia 2004 r.
Dopłaty do bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusowych a obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.
Urząd Skarbowy w Kozienicach
US-8/PPM/443-21/04

Pytanie podatnika

Czy dopłaty do bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusowych są opodatkowane podatkiem od towarów i usług? Jeżeli tak to wg jakiej stawki?

Odpowiedź

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.07.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kozienicach, na podstawie art. 14a par. 1 ustawy z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 120 ust. 4. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług.

Przepis art. 19 ust. 21 w/w ustawy precyzuje, że obowiązek podatkowy z tytułu należnych na podstawie odrębnych przepisów dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze powstaje z chwilą uznania rachunku bankowego podatnika. W przypadku uznania rachunku bankowego podatnika zaliczką, obowiązek podatkowy powstaje w tej części.

Z powyższego przepisu art. 29 ust. 1 ustawy wynika, że podstawę opodatkowania stanowi w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług wszystko co stanowi płatność, która za nie została otrzymana lub ma być za nią otrzymana przez dostawcę lub usługodawcę od nabywcy łącznie z dotacjami związanymi bezpośrednio z ceną tych transakcji (np. pokrycie ceny lub rekompensata z powodu obniżenia ceny).

Do stwierdzenia, że dana subwencja (dopłata) zwiększa podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług, niezbędne jest ustalenie czy tego typu dofinansowanie wiąże się ściśle z ceną konkretnego świadczenia lub czy stanowi rekompensatę z tytułu wykonania określonego świadczenia po cenach obniżonych. W takich bowiem przypadkach subwencja (dotacja) niewątpliwie stanowi obok ceny uzupełniający ja element i zaliczana jest do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, zaś stawką właściwą dla otrzymanych subwencji (dopłat) związanych z dofinansowaniem świadczonych usług będzie stawka jaką opodatkowuje się daną usługę.

Z przedstawionego przez Przedsiębiorstwo w przedmiotowym piśmie stanu wynika, że otrzymuje dopłaty z Urzędu Marszałkowskiego związane z przewozem osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusowych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 54 z 1992 r. poz. 254 ze zm.). Dopłaty te wypłacane są po złożeniu comiesięcznych zestawień ze sprzedaży biletów ulgowych.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz stanu prawnego stwierdza się, że otrzymane przez Jednostkę dopłaty do biletów bezpłatnych i ulgowych mają związek ze świadczeniem konkretnych usług, ich ceną i zgodnie z w/w artykułem podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

W przypadku Przedsiębiorstwa zarówno sama sprzedaż biletów jak i otrzymane do ich ceny dopłaty podlegają opodatkowaniu wg stawki w wysokości 7%, gdyż związane są z realizacją przewozów autobusowych objętych stawką 7%, zgodnie z art. 41 ust. 2 i poz. 142 załącznika nr 3 ustawy.

Podstawą opodatkowania dopłat jest obrót, tj. kwota należna z tytułu sprzedaży (otrzymana dopłata) pomniejszona o kwotę należnego podatku. Fakt otrzymania dopłat winien zostać potwierdzony fakturą.

W związku z powyższym stwierdza się, że przedstawione przez podatnika stanowisko w piśmie z dnia 30.07.2004 r. jest prawidłowe.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl