Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 6 lipca 2004 r.
Otrzymywana od gminy dotacja przedmiotowa, która stanowi dopłatę do ceny ścieków.
Urząd Skarbowy w Łańcucie
US.443/IC/13/2004

Pytanie podatnika

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować otrzymywaną od gminy dotację przedmiotową, która stanowi dopłatę do ceny ścieków?

Odpowiedź

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.05.2004 r., który wpłynął do tutejszego organu w dniu 20.05.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łańcucie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia:

Przepis art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w zdaniu 4 stanowi, że obrotem dla potrzeb opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. Z przepisu tego wynika, że otrzymane dofinansowanie przez dostawcę lub usługodawcę od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, bezpośrednio związane z ceną transakcji np. na pokrycie części ceny lub jako rekompensata z powodu obniżenia ceny - stanowią obok ceny uzupełniający ją element.

Przepis art. 19 ust. 21 ww. ustawy precyzuje, że obowiązek podatkowy z tytułu dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze powstaje z chwilą uznania rachunku bankowego podatnika. W przypadku uznania rachunku bankowego podatnika zaliczką z tytułu dotacji, obowiązek podatkowy powstaje w tej części. Dotacje przedmiotowe, o których mowa podlegają zatem opodatkowaniu taką stawką podatku VAT, jaką jest opodatkowana dostawa konkretnego towaru lub świadczenie usługi. Dopłaty do "ceny ścieków" objęte są stawką 7-procentową zgodnie z poz. 153 - Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne (symbol PKWiU - 90.0) załącznika nr 3 - Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7 %. Dla udokumentowania wspomnianej dotacji podatnik powinien wystawić fakturę wewnętrzną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl