Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 17 września 2004 r.
Urząd Skarbowy w Wołominie
US.42.TP/44-2252/04
Ograniczenia czasowe przy wystawianiu faktur korygujących

Pytanie podatnika

Czy istnieją ograniczenia czasowe dotyczące korygowania faktur VAT?

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) jesteśmy obowiązani do realizacji budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

W związku z powyższym Społeczny Komitet Budowy Kanalizacji złożył pismo z wykazem kosztów, jakie poniósł na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej, kanału przesyłowego i przepompowni. Wśród wydatków są również faktury VAT z 2000 r. wystawione przez MZWiK oraz przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z 2002 r.

Przypadki i zasady wystawiania faktur korygujących po dniu 1 maja 2004 r. regulują przepisy § 19-24 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971).Zgodnie z cyt. § 19 ust. 1 i 3 fakturę korygującą wystawia się w przypadku: - gdy, po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy; - zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy, - zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu.

Ponadto zgodnie z § 20 ust. 1 cyt. rozporządzenia fakturę korygującą wystawia się również gdy, po wystawieniu faktury podwyższono cenę lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

W § 19 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług postanowiono, że sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę; nie dotyczy to eksportu towarów, przypadków określonych w § 14 ust. 2 pkt 3 wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju.

Reasumując, jeżeli przy wystawianiu pierwotnej faktury popełniony został błąd tzn. obciążono kosztami opracowania dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej, kanału przesyłowego i przepompowni, Społeczny Komitet Budowy Kanalizacji, można go skorygować wystawiając fakturę korygującą.

W obowiązujących przepisach brak jest ograniczenia czasowego do wystawiania faktur korygujących. Ograniczenie zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) dotyczy obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702 z późn. zm.) numer NIP nadany podatnikowi nie przechodzi na następcę prawnego, z wyjątkiem przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa lub przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową spółkę gminy.

W przedstawionej sprawie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. prowadziło działalność w formie przedsiębiorstwa komunalnego. W wyniku przekształcenia stało się jednoosobową spółką gminy, w konsekwencji zgodnie z dyspozycją art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o NIP nastąpiła sukcesja numeru NIP.

Na podstawie art. 93a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) osoba prawna powstała w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej, wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształconej osoby lub spółki.

Wobec powyższego zasadnym będzie wystawianie faktur korygujących przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z zachowaniem warunków wynikających z przytoczonych zapisów przepisów wykonawczych.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl