Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 9 września 2004 r.
Zakłady położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby.
Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer
US 39/ZP/3/04

Pytanie podatnika

Spółka zajmuje się ochroną osób i mienia. Posiada siedzibę w Warszawie a obecnie otwiera biuro w Bydgoszczy. Aktualnie spółka jest w trakcie finalizacji kontraktu, w zakresie którego usługi świadczone będą poza miastami gdzie firma posiada biura. Czy spółka ma obowiązek załączyć do deklaracji CIT-2 informację o wysokości należnych gminom udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych CIT-ST i wykazywać na nich tylko gminy, gdzie ma otwarte biuro, czy wszystkie miejsca gdzie fizycznie ochrania obiekty?

Odpowiedź

W myśl przepisu art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54 poz. 654 ze zm.) podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby, są obowiązani składać do urzędu skarbowego w terminie wpłat zaliczek miesięcznych w przypadku dokonywania tych wpłat w uproszczonej formie lub załączać do deklaracji oraz zeznania o wysokości dochodu (straty) informacje, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami, w celu ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpłatach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203 poz. 1966) jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla jego siedziby, to część dochodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze której znajduje się ten zakład (oddział), proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę.

Przepis art. 10 ust. 3 w/w ustawy definiuje pojęcie zakładu: jest to określone w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy, położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika. Również ta ustawa (przepis art. 10 ust. 4) nakłada na podatników podatku dochodowego od osób prawnych obowiązek sporządzania i przekazywania informacji składanych do urzędów skarbowych, zawierających wykaz zakładów (oddziałów) oraz liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach) ze wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze są położone.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23.12.2003 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. nr 224 poz. 2228) określony został wzór informacji CIT-ST i CIT-ST/A.

CIT-ST to informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

CIT-ST/A to informacja o zakładach.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl