Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 22 września 2004 r.
Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu
US-24/2170/415/17/2004
Opodatkowanie umorzenia udziałów w spółce z o.o.

Pytanie podatnika

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwróciła się z zapytaniem o sposób opodatkowania umorzenia udziałów w spółce z o.o.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że spółka z o.o. w miesiącu lutym 2004 r. na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników umorzyła kilka udziałów. Przychód z tytułu umorzenia udziałów spółka zakwalifikowała do przychodów zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych). Spółka od dochodu pobrała podatek w wysokości 19% i sporządziła deklarację PIT-8A.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału w tym także: -dochód z umorzenia udziałów (akcji).Na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52,- z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Jak stanowi art. 30a ust. 7 tak opodatkowanych dochodów nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 ustawy (według skali podatkowej).

W opisanej sytuacji Spółka - płatnik na podstawie art. 41 ust. 4 cyt. ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zobowiązana jest pobrać 19% zryczałtowany podatek od uzyskanego przez udziałowca dochodu. Spółka z o.o. prawidłowo zastosowała art. 30a ust. 1 pkt 4 wyżej cyt. ustawy.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl