Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 22 lipca 2004 r.
Kaucja zwrotna w wysokości od 1% do 10% wartości samochodu a obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.
Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu
US 24/1110/VF/354/2004

Pytanie podatnika

Podatnik zapytuje czy kaucja zwrotna w wysokości od 1% do 10% wartości samochodu, jako zabezpieczenie wartości samochodu oraz jako zabezpieczenie wykonania przyszłej umowy kupna sprzedaży, zwracana kontrahentowi po realizacji umowy, rodzi obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług na podstawie art. 19 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535)?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535) podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. Zgodnie zaś z art. 29 ust. 2 cyt. ustawy w przypadku, gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Dotyczy to również otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i na inne dopłaty o podobnym charakterze. Zgodnie z art. 19 ust. 11 cyt. ustawy jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. Mając powyższe na uwadze pobranie kaucji zwrotnej, będącej zabezpieczeniem wykonania przyszłej umowy kupna sprzedaży, która jest zwracana kontrahentowi po realizacji umowy w całości, nie jest obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 2 cyt. ustawy i nie rodzi obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług na podstawie art. 19 ust. 11 cyt. ustawy. W przypadku zaś, gdy powyższa kaucja gwarancyjna zostanie zaliczona na poczet należności za dostawę samochodu, należałoby ja traktować jako formę zaliczki lub zadatku będącej obrotem, w rozumieniu cyt. wyżej art. 29 ust. 2. Wówczas na podstawie art. 19 ust. 11 cyt. ustawy należałoby przyjąć, że w momencie pobrania kaucji powstał obowiązek podatkowy.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl