Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 5 sierpnia 2004 r.
Nieodpłatne przekazanie ulotek lub folderów albo towarów w ramach reklamy.
Urząd Skarbowy w Płocku
UPO/VAT/443/194/04/RK

Pytanie podatnika

Podatnik na potrzeby działalności gospodarczej przekazuje:

- ulotki i foldery dotyczące sprzedawanych towarów, których celem jest zwiększenie sprzedaży

- towary w ramach limitu na cele reprezentacji, a także zużywa artykuły spożywcze np. w ramach poczęstunku gości i klientów.

Podatnik uważa, iż czynności te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W przypadku jednak konieczności ich opodatkowania nie wie, czy można nie obniżać podatku należnego o podatek naliczony, i w związku z tym nie wystawiać faktury wewnętrznej.

Odpowiedź

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) - zwanej dalej ustawą, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 (tj. odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju) rozumie się również "przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem (...) pod warunkiem jednak, że podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub części". Powyższego przepisu nie stosuje się jednak do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli ich przekazanie (wręczenie) wiązało się bezpośrednio z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem (art. 7 ust. 3 ustawy). Definicja prezentu o małej wartości została zawarta w art. 7 ust. 4, 5 i 6 ustawy, natomiast próbki w ust. 7 tego artykułu.

W związku z powyższym stanem prawnym, jeżeli podatnik przekazuje nieodpłatnie swoim klientom ulotki lub foldery, albo towary w ramach reklamy, co jest bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością - przekazanie takie podlega opodatkowaniu jako odpłatna dostawa, jeżeli podatek naliczony w związku z nabyciem lub wytworzeniem tych towarów podlegał odliczeniu. Za wyjątkiem przypadku, gdy te ulotki, foldery lub towary reklamowe spełniają kryteria zakwalifikowania ich do prezentów o małej wartości lub próbek - wówczas takie przekazanie nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Ponadto z treści przytoczonych przepisów wynika, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie podlega nieodpłatne zużycie towarów na cele reprezentacji i reklamy (w ramach działalności przedsiębiorstwa) np. poczęstunek gości czy klientów.

W sytuacji więc, gdy przekazane nieodpłatnie towary na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem będą podlegały opodatkowaniu (dotyczy to tych towarów, które nie są prezentami o małej wartości albo próbkami), podatek naliczony od zakupów z nimi związanych będzie podlegał odliczeniu oczywiście przy uwzględnieniu zasad zawartych w dziale IX ustawy. Należy również zaznaczyć, iż z konstrukcji art. 86 ust. 1 ustawy wynika, iż podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego (a nie obowiązek). Dlatego też, to od podatnika będzie zależało czy skorzysta z tego prawa. Jeżeli nie skorzysta z prawa, o którym mowa wyżej to i tak od przekazanych na cele reprezentacji i reklamy towarów (nie spełniających ustawowej definicji próbek lub prezentów o małej wartości), będzie musiał odprowadzić podatek należny i wystawić fakturę wewnętrzną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl