Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 3 sierpnia 2004 r.
Faktura dokumentująca otrzymanie zaliczki. Obowiązek ewidencjonowania za pomocą kas rejestracyjnych.
Urząd Skarbowy w Płocku
UPO/VAT/443/188/04/RK

Pytanie podatnika

Podatnik uważa, iż jeżeli w ciągu 7 dni od przyjętej zaliczki od kontrahenta na poczet dostawy towaru lub wykonania usługi, zostanie wydany towar lub wykonana usługa oraz jednocześnie wystawiona faktura na całą wartość tej transakcji, to zaliczka nie musi być odrębnie potwierdzana fakturą. Ponadto zdaniem podatnika w kasie rejestrującej powinno się zaewidencjonować całą wartość sprzedaży jako sprzedaż zwolnioną, jeśli chodzi o opodatkowanie marży, zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

Odpowiedź

Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) - zwanej dalej ustawą, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

W przypadku gdy przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części - art. 19 ust. 11 ustawy. Podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy jest obowiązany wystawić fakturę odpowiednio do części należności otrzymanej przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi (art. 106 ust. 3 ustawy). Natomiast § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. - w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971) - zwanego dalej rozporządzeniem stanowi, iż jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

W świetle przedstawionych powyżej przepisów należy stwierdzić, iż: otrzymanie zaliczki itp. rodzi obowiązek podatkowy już w chwili jej otrzymania, bez względu na datę wystawienia faktury dokumentującej jej otrzymanie - faktura potwierdzająca otrzymanie zaliczki powinna być wystawiona nie później niż siódmego dnia od dnia jej otrzymania. W związku z powyższym może zaistnieć taka sytuacja, w której faktura zostanie wystawiona w następnym miesiącu po miesiącu otrzymania zaliczki (dotyczy to zaliczek otrzymywanych pod koniec miesiąca), co nie wpłynie jednak na moment powstania obowiązku podatkowego, który powstaje w momencie jej otrzymania.

Na podstawie powyższych regulacji należy stwierdzić, iż pomimo, że wydanie towaru lub wykonanie usługi nastąpiło w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania zaliczki, tych dwóch zdarzeń nie można fakturować jedną fakturą. Ponadto należy zaznaczyć, iż przepis § 17 rozporządzenia określa szczegółowo dane które powinna zawierać:

- faktura dokumentująca zaliczkę (w tym każdą kolejną)

- faktura wystawiona po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi, jeżeli wcześniej były pobierane zaliczki.

Zgodnie z § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 85, poz. 798) - podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze albo też marża, ewidencjonują na potrzeby obliczania osiąganego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników. Kasy rejestrujące, które obecnie funkcjonują na rynku, nie są przystosowane do zidentyfikowania marży jako podstawy opodatkowania, dlatego też należy wykorzystać istniejące możliwości kasy, tj. przypisać całość wartości sprzedaży (zgodnie z wyżej powołanym przepisem rozporządzenia) do wolnej litery np. PTU D (stawki podatku w kasach rejestrujących oznaczone są literowo: PTU A - 22%, PTU B - 7%, PTU C - 0%, oraz wyodrębniona sprzedaż zwolniona PTU zw.). Serwisant, w książce serwisowej powinien odnotować, iż np. litra PTU D jest przyporządkowana sprzedaży opodatkowanej zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl