Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 27 lipca 2004 r.
Dotacja a obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.
Urząd Skarbowy w Płocku
UPO/VAT/443/183/04/RK

Pytanie podatnika

Podatnik otrzymuje dotację z jednostki nadrzędnej, na prowadzenie działalności statutowej tj. upowszechnianie kultury muzycznej. W związku z powyższym uważa, iż tego typu dotacja nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a co za tym idzie nie powinna być ujęta w deklaracji VAT- 7. Podatnik również nadmienia, iż ma wątpliwości, czy podatek naliczony z tytułu ponoszonych przez niego kosztów powinien być obliczany wg struktury.

Odpowiedź

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) - zwanej dalej ustawą, podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży obejmująca całość świadczenia należnego od nabywcy, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Obrotem jest również otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. W związku z powyższym uregulowaniem ustawowym, w sytuacji gdy podatnik dla konkretnej dostawy towarów lub konkretnego świadczenia usług otrzymuje od innego podmiotu dofinansowanie np. w postaci dotacji, stanowiącej dopłatę do ceny towaru lub usługi - tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, uzupełniający ją element podstawowy opodatkowania z tytułu tej dostawy lub świadczenia. Natomiast dotacje mające na celu dofinansowanie ogólne kosztów działalności, nie uzależnionych od ilości i wartości dostarczanych towarów lub świadczonych usług nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Istotne zatem dla określenia, czy dana dotacja jest, czy nie jest opodatkowana, są szczegółowe warunki jej przyznania, określające cel realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Z pisma Podatnika wynika, iż przyznana dotacja ma służyć upowszechnianiu kultury muzycznej, co jest celem statutowym działalności, dlatego też ma ona charakter ogólny i nie stanowi dopłaty do ceny towaru lub usługi, a co za tym idzie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a tym samym wykazaniu w deklaracji VAT-7.

W związku z powyższym zgodnie z art. 90 ust. 1 - 3 ustawy o VAT, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części tych kwot, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego. Proporcję tę ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. Oznacza to, że do obrotu na podstawie którego podatnik będzie liczył proporcję, wlicza się także wysokość sprzedaży nie podlegającej opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 90 ust. 7 w/w ustawy do obrotu uzyskanego z czynności, w stosunku do których nie przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, wlicza się kwotę otrzymanych subwencji (dotacji) innych niż określone w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym otrzymane przez Podatnika dotacje, które nie mają bezpośredniego związku z dostawą towarów lub świadczeniem usług, a więc należą do innych dotacji niż określone w art. 29 ust. 1 w/w ustawy, należy uwzględnić przy ustalaniu wskaźnika umożliwiającego podatnikowi częściowe odliczanie podatku naliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną, oczywiście w przypadku gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części podatku naliczonego związanego z czynnościami w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl