Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 20 września 2004 r.
Urząd Skarbowy w Płocku
UPO-443/VAT/235/RS/2004
Zasady odliczania podatku naliczonego z faktur

Pytanie podatnika

1) W jaki sposób należy odliczać podatek naliczony z faktur dokumentujących zużycie energii elektrycznej i wody w budynkach gospodarczych gospodarstwa rolnego? 2) W jaki sposób należy odliczać podatek naliczony z faktur dokumentujących wydatki z tytułu remontów w budynkach gospodarczych? 3) Jakiego rodzaju dokumentację, poza dokumentacją niezbędną do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej VAT, należy prowadzić będąc podatnikiem podatku od towarów i usług oraz podatku rolnego?

Ad 1) Z przedstawionego stanu faktycznego wyrażonego w Pana piśmie wynika, iż prowadzi Pan działalność rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) i z dniem 1 sierpnia 2004 r. zrezygnował Pan ze zwolnienia od VAT przy dostawie produktów rolnych i świadczeniu usług, przechodząc na zasady ogólne. W gospodarstwie rolnym zainstalowany jest jeden licznik zarówno wody, jak i ciepła wskazujący zużycie zarówno w budynku mieszkalnym, jak i w gospodarstwie. Według Pana wskaźnik przedstawiający zużycie energii i wody dla prowadzonej produkcji zwierzęcej można przyjąć jako stosunek powierzchni użytkowej budynków wykorzystywanych w gospodarstwie (dwie chlewnie, magazyn na nawozy, mieszalnia pasz, dwa garaże na sprzęt rolniczy, przechowalnia na ziemniaki i warsztat naprawczy) do powierzchni użytkowej ogółem (suma powierzchni użytkowej budynków gospodarczych i budynku mieszkalnego).

Zgodnie z art. 86 ust. 1 i 2 wspomnianej ustawy o podatku od towarów i usług prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikowi, o którym mowa w art. 15, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zaś kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika, m.in. z tytułu nabycia towarów i usług. Natomiast w świetle art. 88 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Jeżeli więc, poniesione wydatki na zużycie wody lub energii elektrycznej zostały udokumentowane jedną fakturą VAT i dotyczą w części prowadzonej przez Podatnika działalności (i w tej części mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów), a w części służyły jego prywatnym celom, to w ewidencji zakupów i w deklaracji należy ująć tylko tę część podatku naliczonego, która dotyczy prowadzonej działalności gospodarczej (tylko ta część może pomniejszać podatek należny).

Zaproponowany przez Pana sposób ustalania wskaźnika służącego określeniu udziału zużycia energii elektrycznej i wody na cele prowadzonej działalności gospodarczej w zużyciu ogółem, będący udziałem powierzchni użytkowej budynków gospodarczych w powierzchni użytkowej wszystkich budynków można uznać za prawidłowy.

Ad 2) Zgodnie z przytoczonym już przepisem art. 86 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikowi, o którym mowa w art. 15, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki związane z remontami budynków gospodarczych podlega odliczeniu w części, w jakiej służą one czynnościom opodatkowanym Podatnika.

Ad 3) Według art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i art. 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90 (czyli kwoty, jakie podatnik obowiązany jest ewidencjonować do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego), dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15 (gdy podatnik stosuje obok zasad ogólnych również opodatkowanie marży), art. 125 (gdy podatnik dokonuje dostaw złota inwestycyjnego), art. 134 (podmioty zagraniczne) i art. 138 (gdy podatnik stosuje procedurę uproszczoną przy wewnątrzwspólnotowych transakcjach trójstronnych)? dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

W art. 109 ust. 3 ustawodawca określił elementy konieczne, które powinna zawierać każda ewidencja, pozostawiając równocześnie w gestii Podatnika formę, w jakiej będzie ona prowadzona. Ponadto Podatnik może prowadzić dodatkowe ewidencje. Ustawodawca nie określił ich ilości oraz elementów, które powinny zawierać. Przedmiotowe ewidencje należy prowadzić w taki sposób, aby umożliwiły prawidłowe rozliczenie się z urzędem skarbowym.

Powyższej informacji udzielono wg stanu prawnego na dzień jej wydania.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl