UPO-415-44/05/02/RL - Odliczenie od dochodu odsetek od kredytu na cele mieszkaniowe a wcześniejsze korzystanie z odliczenia od podatku z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej

Pisma urzędowe
Status:  Nieaktualne

Pismo z dnia 19 kwietnia 2005 r. Urząd Skarbowy w Płocku UPO-415-44/05/02/RL Odliczenie od dochodu odsetek od kredytu na cele mieszkaniowe a wcześniejsze korzystanie z odliczenia od podatku z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej

Pytanie podatnika

Czy przysługuje odliczenie od dochodu ulgi z tytułu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych w przypadku korzystania w latach 1998-2003 z odliczenia od podatku z tytułu oszczędzania w Kasie Mieszkaniowej?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego oceniając stanowisko odnośnie ulgi z tytułu odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu udzielonego na sfinansowanie inwestycji mieszkaniowej jako nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę: W latach 1998 - 2003 Podatniczka oszczędzała w Kasie Mieszkaniowej i z tego tytułu dokonywała odliczenia od podatku przysługującej wówczas ulgi. W październiku 2003 r. została podpisana z developerem umowa kupna mieszkania w nowo budowanym budynku. W związku z zakupem Podatniczka zaciągnęła kredyty mieszkaniowe w banku oraz w kasie mieszkaniowej. Oszczędnościami oraz kredytami zapłaciła za kupno mieszkania.

Przedmiot interpretacji Podatniczka we wspomnianym piśmie zwróciła się o interpretację przepisów prawa odnośnie zastosowania odliczenia od dochodu ulgi z tytułu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych - uregulowanej zapisem w art. 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Stanowisko Wnioskodawcy: Podatniczka przedstawiła pogląd, że na podstawie art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może dokonać odliczeń od dochodu wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z zakupem lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, ponieważ:- kredyt (pożyczka) został udzielony po dniu 1 stycznia 2002 r.,- kredyt (pożyczka) był udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego, a z umowy kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych w oświadczeniu PIT - 2K,-inwestycja dotyczy lokalu mieszkalnego znajdującego się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanej na podstawie obowiązujących ustaw,- odsetki zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez uprawniony do tego podmiot, wymieniony w art. 26b ust. 2 pkt 2 ustawy i nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów oraz nie zostały Podatniczce zwrócone,- nie korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku, z tytułu wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczonych na: zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego (1), budowę budynku mieszkalnego (2), wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej (3), zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej (4), nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne (5), przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu (6), systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo - kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniowa,- odsetki zostały naliczone po 1 stycznia 2002 r. i zapłacone oraz dotyczą tej części kredytu, która nie przekracza ustalonej w roku zakończenia inwestycji kwoty stanowiącej iloczyn 70m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego dla celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy- inwestycja została zakończona w 2004 r.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy Z dniem 1 stycznia 2002 r. weszły w życie, wprowadzone ustawą nowelizacyjną z dnia 21 listopada 2001 r. przepisy art. 26b, przewidujące ulgę podatkową w postaci możliwości odpisania od podstawy opodatkowania wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji mieszkaniowych podatnika. Warunki zastosowania tej ulgi zostały zawarte w art. 26b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W punkcie 7 pod literą g) tego artykułu zawarty jest zapis, że odliczenie może być dokonane w przypadku, gdy podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczone na systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo - kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

W przedstawionym stanie faktycznym Podatniczka opisała, że w latach 1998-2003 oszczędzała w Kasie Mieszkaniowej i z tego tytułu korzystała z odliczenia od podatku ulgi na systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej. Fakt ten zatem wyklucza zastosowanie przez Panią ulgi, bowiem nie są spełnione wszystkie warunki, jakie ustawodawca zawarł w treści przepisów znowelizowanej ustawy. W związku z powyższym stanowisko Pani wyrażone we wniosku o interpretację prawa podatkowego jest nieprawidłowe. Stąd postanowiono, jak w sentencji.

Interpretacja niniejsza dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl