Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 15 maja 2003 r.
Sprzedaż nieruchomości a źródło przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Urząd Skarbowy w Kołobrzegu
UP-II-1-413-17/03

Dotyczy: art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a, ust. 2 pkt 3, art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost. zm.: Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595)

Stan prawny obowiązujący w dniu 15 maja 2003 r.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926; ost. zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1387) Urząd Skarbowy w Kołobrzegu, na pisemne zapytanie Pani (...) i Pana (...) z dnia 21.03.2003 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje:

Wnoszący zapytanie przedstawili stan faktyczny, z którego wynika, że w 1997 r. wraz z małżonkami (...) zakupili lokal użytkowy wraz z ułamkową częścią gruntu. Lokal został wydany - zgodnie z życzeniem kupujących - w stanie surowym. W okresie od zakupu lokalu do dnia dzisiejszego podatnicy w zakupionym lokalu nie dokonywali robót budowlanych, z wyjątkiem zamontowania stolarki okiennej i drzwi wejściowych. Z uwagi na to, że przedmiotowy lokal nie został wykończony, nie był on wykorzystywany w działalności gospodarczej, oraz nie został ujęty w ewidencji środków trwałych. Obecnie wnioskodawcy zamierzają przedmiotowy lokal sprzedać w stanie w jakim się znajduje tzn. bez jego wykończenia.

Na tle takich okoliczności faktycznych podatnicy formułują stanowisko, iż z przepisów prawa podatkowego wynika, że planowane odpłatne zbycie tej nieruchomości, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy, w związku z tym, że minęło już 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nabyli lokal nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Urząd Skarbowy stwierdza, że stanowisko to jest prawidłowe.

Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące normy prawa podatkowego: art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost. zm.: Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595)

Zastosowanie powołanych norm skutkuje dokonaniem powyższej oceny prawnej stanowiska podatnika, uzasadnionej w sposób następujący:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy źródłem przychodów - z zastrzeżeniem ust. 2 - jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zbycie lub wybudowanie (...).

Natomiast przepis art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy stanowi, że przepisu powyższego nie stosuje się do odpłatnego zbycia praw majątkowych lub rzeczy będących składnikami majątku związanymi z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy, nawet, jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej.

Od 1 stycznia 2003 r. - zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy - przychodem z działalności gospodarczej jest również odpłatne zbycie składników majątku trwałego wykorzystywanego w działalności gospodarczej.

Jak z powyższego wynika sprzedaż nieruchomości wykorzystywanych w działalności gospodarczej będzie opodatkowana tak jak sprzedaż pozostałych składników majątku związanych z tą działalnością, bez względu na to, jaki okres upłynął od momentu ich nabycia. Pozostały z tego tytułu przychód jest przychodem z działalności gospodarczej. Uzyskany dotyczy jedynie niektórych praw i nieruchomości tzw. "mieszkalnych", wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

Jeżeli nieruchomość, którą wnioskodawcy zamierzają zbyć nie stanowiła nigdy składnika majątku trwałego związanego z działalnością gospodarczą, a sprzedaż nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpi nabycie - to sprzedaż ta nie będzie stanowiła przychodów ze źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy.

Opublikowano: www.izba-skarbowa.szczecin.pl