Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam... - OpenLEX

undefinedUnieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo Urząd Zamówień Publicznych Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert

Tryb postępowania w sytuacji, gdy nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, ustawa Pzp reguluje wyłącznie w art. 91 ust. 4. Ustawa Pzp wskazuje w tych okolicznościach na wybór oferty z niższą ceną, nie przewidując jednocześnie odpowiedniego stosowania art. 91 ust. 5 tejże ustawy w przypadku, gdy w postępowaniu, w którym kryteriami oceny ofert są cena oraz kryteria pozacenowe, dwie lub więcej ofert zawiera taki sam bilans ceny i kryteriów pozacenowych, a zaproponowane w nich ceny są takie same. Treść art. 91 ust. 5 ustawy Pzp ma zastosowanie tylko w postępowaniach, w których jedynym kryterium oceny ofert jest cena, co wynika wprost z treści tego przepisu. A zatem, nie jest możliwe zastosowanie wykładni rozszerzającej art. 91 ust. 5 ustawy Pzp i wezwanie do złożenia ofert dodatkowych w sytuacji, gdy w postępowaniu, w którym kryteriami oceny ofert są cena oraz inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, a dwie oferty przedstawiają taki sam bilans innych kryteriów pozacenowych przy takiej samej cenie. Ustawa Pzp nie wskazuje wprost, jak wówczas powinien postąpić zamawiający. W takiej sytuacji - w ocenie Urzędu Zamówień Publicznych - zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, zgodnie z którym zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W celu wyjaśnienia, na czym polega wadliwość postępowania w takim przypadku, należy wskazać, że sytuacja taka prowadziłaby na gruncie obowiązujących przepisów do niemożliwości wyłonienia oferty najkorzystniejszej rozumianej jako najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, albowiem dwie oferty bądź więcej przedstawia taki sam wynik. Zaznaczyć przy tym należy, iż zastosowanie w opisanym stanie rzeczy przez analogię art. 91 ust. 5 ustawy Pzp byłoby nieuprawnione z uwagi na różnorodny charakter postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. A przede wszystkim z uwagi na odmienny sposób ustalania kryteriów oceny ofert i wag tych kryteriów w różnych postępowaniach. Zastosowanie art. 91 ust. 5 ustawy Pzp poprzez analogię mogłoby rodzić wątpliwość, czy należy wezwać wykonawców do złożenia ofert dodatkowych tylko co do ceny, czy też co do ceny i innych kryteriów oceny ofert. W konsekwencji przepis ten mógłby być niejednolicie stosowany. Mając na uwadze rozważania poczynione powyżej należy stwierdzić, iż zamawiający w takiej sytuacji nie powinien wzywać wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, a unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Opublikowano: www.uzp.gov.pl