undefinedUmieszczenie przez TP S.A. spisu abonentów dostawcy publicznych usług telefonicznych w sieci stacjonarnej w ogólnokrajowym spisie abonentów.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 13 grudnia 2006 r. Urząd Komunikacji Elektronicznej Umieszczenie przez TP S.A. spisu abonentów dostawcy publicznych usług telefonicznych w sieci stacjonarnej w ogólnokrajowym spisie abonentów.

W związku z pytaniami napływającymi do Prezesa UKE w sprawie ustalenia, czy umieszczenie przez Telekomunikację Polską S.A. w ogólnokrajowym spisie abonentów, zgodnie z przepisami art. 103 Prawa telekomunikacyjnego, spisu abonentów dostawcy publicznych usług telefonicznych w sieci stacjonarnej stanowi wykonanie obowiązku nałożonego w art. 66 ust. 1 Prawa telekomunikacyjne na tego dostawcę, Prezes UKE przedstawia następujące stanowisko w tej sprawie.

Na podstawie art. 66 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego, dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych w sieci stacjonarnej, zwany dalej "dostawcą", udostępnia swoim abonentom, po cenie uwzględniającej koszty, aktualny spis abonentów z obszaru strefy numeracyjnej, w której znajduje się zakończenie sieci abonenta, nie rzadziej niż raz na dwa lata.

Mając na uwadze przepisy art. 66 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego należy wskazać, iż obowiązek, o którym mowa w tym przepisie, uważa się za wykonany, jeżeli spełnione są jednocześnie następujące przesłanki:

1.

dostawca udostępnia spis swoim abonentom,

2.

spis udostępniany jest nie rzadziej niż raz na dwa lata,

3.

spis obejmuje abonentów dostawcy z danej strefy numeracyjnej,

4.

udostępnianie spisu odbywa się po cenie uwzględniającej koszty.

Zgodnie z art. 103 Prawa telekomunikacyjnego, przedsiębiorca wyznaczony, który obsługuje największą liczbę łączy abonenckich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany do świadczenia wszystkim użytkownikom publicznych sieci telefonicznych, w tym użytkownikom aparatów publicznych, usługi ogólnokrajowego spisu abonentów i usługi ogólnokrajowej informacji o numerach telefonicznych.

Przepisy art. 66 ust. 1 i 103 Prawa telekomunikacyjnego określają dwa odrębne obowiązki udostępniania:

1.

spisu abonentów danego dostawcy,

2.

ogólnokrajowego spisu abonentów,

przy czym zakres tych obowiązków częściowo się pokrywa.

Zgodnie bowiem z decyzją Prezesa UKE z dnia 14 lipca 2006 r. Nr DRTD-WUD-6070-2/06 (8) (treść decyzji), zmienioną decyzją z dnia 25 września br. Nr DRTD-WUD-6070-2/06 (16) (treść decyzji), wyznaczającą Telekomunikację Polską S.A. do świadczenia m.in. usługi ogólnokrajowego spisu abonentów oraz określającą szczegółowe warunki świadczenia tej usługi, TP S.A. ma obowiązek świadczenia ogólnokrajowego spisu abonentów m.in. w następujący sposób:

"3.4. Ogólnokrajowy spis abonentów w formie drukowanej i na nośnikach elektronicznych powinien być wydawany nie rzadziej niż raz na dwa lata, przy czym uaktualnienie danych do ogólnokrajowego spisu abonentów powinno następować nie rzadziej niż raz w r.

(...)

3.5.1. Ogólnokrajowy spis abonentów może zostać podzielony na części zawierające dane abonentów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych i abonentów ruchomych publicznych sieci telefonicznych. Dane abonentów powinny być ujęte w tomach. Pojedynczy tom dotyczy abonentów strefy numeracyjnej. W przypadku abonentów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych o przynależności do danej strefy numeracyjnej decyduje adres zakończenia sieci, a w przypadku abonenta ruchomej publicznej sieci telefonicznej miejsce zameldowania abonenta na pobyt stały albo inny adres wskazany przez abonenta."

Powyższe, zapisy zapewniają, iż zostaną spełnione drugie i częściowo trzecie kryterium, wynikające z art. 66 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego.

Zgodnie z pkt 3.5.2. decyzji, "ogólnokrajowy spis abonentów może być podzielony na sekcje zawierające dane abonentów udostępnione przez poszczególnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, zamieszczone w kolejności odpowiadającej liczbie danych abonentów danego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Ogólnokrajowy spis abonentów w formie drukowanej zapewnia alfabetyczny układ abonentów, a jeżeli jest podzielony na sekcje, to alfabetyczny układ abonentów w ramach sekcji."

W związku z powyższym, w celu spełnienia warunku, iż spis obejmuje abonentów dostawcy z danej strefy numeracyjnej, w ogólnokrajowym spisie abonentów powinna zostać wydzielona sekcja zawierająca dane abonentów danego dostawcy. Nie można bowiem uznać za spełnienie powyższego wymogu, jeżeli ogólnokrajowy spis abonentów nie będzie pozwalał na identyfikację, że określony abonent jest abonentem danego dostawcy.

W odniesieniu do warunku dotyczącego udostępniania spisu po cenie uwzględniającej koszty, należy podkreślić, iż koszty sporządzenia spisu abonentów danego dostawcy nie mogą zawierać kosztu sporządzenia całego ogólnokrajowego spisu abonentów.

Podsumowując, w art. 66 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego ustawodawca określa warunki, jakie dostawca musi spełnić udostępniając spis swoim abonentom, nie przesądza jednakże w jaki sposób zostanie on przygotowany. W związku z powyższym, przedmiotowy obowiązek może być realizowany wraz z obowiązkiem ogólnokrajowego spisu abonentów, o ile zostaną spełnione wszystkie przesłanki określone w art. 66 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego.

Ze względu na złożoność zagadnienia dotyczącego kryterium ceny spisu uwzględniającej koszty, ostateczna ocena wypełnienia tego kryterium przez dostawcę mogłaby zostać przeprowadzona przez Prezesa UKE po przedstawieniu przez dostawcę ceny za spis udostępniany abonentom dostawcy wraz z jej uzasadnieniem kosztowym.

Opublikowano: www.bip.uke.gov.pl