undefinedUdzielanie urlopów wypoczynkowych młodocianym pracownikom i łączenie ich z urlopami bezpłatnymi.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 9 lipca 2014 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Udzielanie urlopów wypoczynkowych młodocianym pracownikom i łączenie ich z urlopami bezpłatnymi.

Przy udzielaniu urlopów bezpłatnych młodocianym pracownikom Departament Prawa Pracy informuje, że w tym zakresie stosuje się art. 205 § 4 kodeksu pracy. Zgodnie z tą regulacją pracodawca jest obowiązany na wniosek młodocianego, ucznia szkoły dla pracujących, udzielić mu w okresie ferii szkolnych urlopu bezpłatnego w wymiarze nieprzekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym dwóch miesięcy. Zdaniem Departamentu oznacza to, że w okresie ferii pracodawca udziela młodocianemu urlopu wypoczynkowego w dniach, które byłyby dla niego dniami pracy, a na pozostałe dni kalendarzowe ferii udziela urlopu bezpłatnego. Udzielone w ten sposób urlopy nie mogą łącznie przekraczać dwóch miesięcy. Departament zauważa, że urlopy wypoczynkowe udzielane są na dni pracy pracownika, natomiast okres wnioskowanego przez młodocianego urlopu bezpłatnego obejmuje także dni kalendarzowe.

Informując o tym, Departament podkreśla, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie jest uprawnione do podawania ogólnie obowiązującej wykładni prawa, a zatem poglądy prawne Departamentu Prawa Pracy nie są wiążące dla pracodawców, sądów i inspektorów pracy. W obowiązującym stanie prawnym instytucją ustawowo uprawnioną do udzielania poradź zakresu prawa pracy oraz sprawującą nadzór nad przestrzeganiem tego prawa jest Państwowa Inspekcja Pracy podległa bezpośrednio Sejmowi RP.

Opublikowano: Rzeczposp. PiP 2014/9900/3