Ubezpieczenie zdrowotne absolwentów szkół.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 13 lutego 2014 r. Narodowy Fundusz Zdrowia - Centrala Ubezpieczenie zdrowotne absolwentów szkół.

1. Czy zgłoszonemu jako członek rodziny uczniowi w momencie ukończenia szkoły średniej przysługuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną - w ciągu sześciu miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy uczniów, a w stosunku do studentów - czy wygasa po upływie czterech miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy studentów?

2. Czy okresy powyższe przysługują tylko, gdy osoby te zostały. zgłoszone przez szkołę średnią bądź uczelnię i przez nie zostały wyrejestrowane?

Ad. 1 i 2. Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych' ze środków publicznych (DzU z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.) w art. 67 ust. 2 stanowi, że osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego po zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego uzyskuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (staje się osobą ubezpieczoną). Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o świadczeniach, ma obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny (wskazanych w art. 5 pkt 3 ustawy o świadczeniach), którzy nie podlegają ubezpieczeniu obowiązkowemu. Członkowie rodziny uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (stają się ubezpieczonymi) od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Z chwilą zakończenia kształcenia członek rodziny przestaje spełniać przesłanki bycia osobą ubezpieczoną. Od tej chwili osoby, które były zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny, przestają być ubezpieczone zdrowotnie, uzyskują natomiast, zgodnie z art. 67 ust. 5 ustawy o świadczeniach (jeżeli kształciły się w szkole ponadgimnazjalnej lub wyższej), prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej po ustaniu ubezpieczenia zdrowotnego. Dla osób, które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po upływie sześciu miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy uczniów. Dla osób, które ukończyły szkołę wyższą - wygasa po upływie czterech miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy studentów.

[red.] 3. Czy ucznia należy wyrejestrować z dniem ukończenia szkoły średniej (data podana na świadectwie ukończenia szkoły - zazwyczaj jest to dzień posiedzenia rady pedagogicznej przed maturą, czyli któryś z dni kwietnia) i ponownie zarejestrować z dniem rozpoczęcia studiów/przyjęcia na studia?

Ad. 3. Art. 5 pkt 3 ustawy posługuje się pojęciem "a jeżeli kształci się dalej", czyli osoba powinna się kształcić w okresie trwania - ubezpieczenia. W przypadku absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie kształcą się dalej, rodzice powinni poinformować o zakończeniu kształcenia dziecka płatnika składek (np. pracodawcę), a ten wyrejestrować z ubezpieczenia zdrowotnego takie dziecko (art. 67 ust. 3 oraz art. 76a ust. 2 ustawy o świadczeniach). Jako datę zakończenia kształcenia należy traktować ostatni dzień kształcenia, co do zasady będzie to 26 kwietnia.

Jeżeli dziecko rozpoczyna ponowne kształcenie na studiach, powinno zostać ponownie zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego.

Opublikowano: Rzeczposp. PiP 2014/9820/5