U.S.IV.436/2/2005 - Sprzedaż zabudowanej nieruchomości.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 11 kwietnia 2005 r. Urząd Skarbowy w Skierniewicach U.S.IV.436/2/2005 Sprzedaż zabudowanej nieruchomości.

"Zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. nr 86, poz. 959 ze zm.) umowa sprzedaży stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosowanie do treści art. 9 pkt 2 lit. a) tej ustawy zwalnia się od podatku czynności cywilnoprawne przeniesienia własności nieruchomości lub ich części, wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części, znajdujących się na obszarze miast, pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili dokonania czynności, nabyte grunty stanowią gospodarstwo rolne albo utworzą gospodarstwo rolne lub wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy.

Art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. nr 200, poz. 1680) definiuje pojęcie gospodarstwa rolnego jako obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, w tym spółki nie posiadającej osobowości prawnej. Z przedłożonych dokumentów wynika, iż jest Pani właścicielem gospodarstwa rolnego o obszarze (...) położonego we wsi (...). Z wypisu z rejestru gruntów wydanego przez Starostwo Powiatowe w (...) wynika, iż nieruchomość (...) będąca przedmiotem umowy sprzedaży stanowi na obszarze 0,70 ha grunty rolne, zaś na o obszarze 0,20 ha użytki rolne zabudowane.

W świetle powyższego, jeżeli przedmiotowa nieruchomość rolna położona we wsi (...) sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako użytki rolne wejdzie w skład prowadzonego przez Panią gospodarstwa rolnego, zasadne będzie zastosowanie zwolnienia od podatku na podstawie art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych."

Opublikowano: S.Podat. 2005/8/20