U.S.I/3.415-23/2007 - Czy dofinansowanie przyznane na podnoszenie kwalifikacji pracownika podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 24 lipca 2007 r. Izba Skarbowa w Łodzi U.S.I/3.415-23/2007 Czy dofinansowanie przyznane na podnoszenie kwalifikacji pracownika podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Z treści złożonego zapytania wynika iż, do Urzędu Gminy nauczycielka przedłożyła fakturę za dokształcanie celem otrzymania dofinansowania. Wnioskodawca ponosi, iż zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) budżet Gminy wyodrębnia środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, m.in. na dopłaty do czesnego (opłaty pobierane przez uczelnie), zwrot kosztów przejazdów, doradztwo metodyczne oraz szkolenie nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych i wypłacił zwrot do ww. faktury.

Zdaniem Wnioskodawcy wypłacone nauczycielce dofinansowanie w oparciu o art. 70a ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego wyjaśnia, iż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są wartości świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz czas zwolnień z części dnia pracy przysługujących pracownikom podejmującym naukę w szkołach lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych.

Odrębnymi przepisami, które regulują zasady finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, jest ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.)

Na podstawie art. 70a ust. 1 powołanej ustawy, w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli.

Szczegółowe zasady i tryb dystrybucji wydzielonych w myśl powyższego przepisu środków na dofinasowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430).

Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1-2 powyższego rozporządzenia ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, przyznanych na podstawie art. 70a ust. 1 powyższej ustawy, dofinansowuje się w części lub w całości:

-

opłaty za kształcenie pobieranie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,

-

opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalające, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki.

W świetle cytowanych przepisów wartość świadczeń przyznanych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego nauczycieli jest wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego stanowisko przedstawione w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez stronę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl