U.S.1416/PP/443-18/04 - Możliwość odliczenia podatku naliczonego dotyczącego zakupów „kosztowych”

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 7 października 2004 r. Urząd Skarbowy w Ostrowi Mazowieckiej U.S.1416/PP/443-18/04 Możliwość odliczenia podatku naliczonego dotyczącego zakupów „kosztowych”

Pytanie podatnika

Spółka pyta, czy w myśl obowiązujących przepisów Podatnik, u którego dostawy są opodatkowane metodą marży, może odliczyć podatek naliczony dotyczący zakupów "kosztowych" (np. rozmowy telefoniczne, przeglądy, naprawy samochodów itp.)?

Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży samochodów używanych (auto-handel, auto-komis). Część dostaw opodatkowana jest metodą marży, a część na zasadach ogólnych. Spółka pyta czy w myśl obowiązujących przepisów Podatnik, u którego dostawy są opodatkowane metodą marży, może odliczać podatek naliczony dotyczący zakupów "kosztowych" (np. rozmowy telefoniczne, przeglądy, naprawy samochodów itp.). W ocenie Spółki, po przeanalizowaniu art. 120 ust. 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w tych zakupach.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 Nr 54 poz. 535) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego - zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług - stanowi z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych na fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, Podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. W przypadku Podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odsprzedaży - zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług - podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia pomniejszoną o kwotę podatku. Jednocześnie muszą zostać spełnione inne warunki pozwalające na opodatkowanie marży.

Po pierwsze musi to być dostawa towarów używanych w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4, zgodnie z którym przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (PCN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 27.41.10-30, ex 27.41.10-50, ex 27.41.20-30, ex 27.41.20-50, ex 27.41.20-70.00, 27.41.30-30, 27.41.30-50, 27.41.61-00, 27.41.62-00, 36.22.11-30.00, 36.22.11-50.00 i 36.22.12-30.00).

Po drugie, zgodnie z art. 120 ust. 10 ustawy, podatnik dokonujący dostawy towarów używanych musi je nabyć od:

- osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15,

- podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113,

- podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem zgodnie z ust. 4.

Spełnienie powyższych warunków pozwala Podatnikowi na zastosowanie szczególnej procedury opodatkowania, gdzie podstawą opodatkowania jest uzyskana marża. Zgodnie z art. 120 ust. 19 ustawy o podatku od towarów i usług obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, jeżeli podlegały opodatkowaniu zgodnie z ust. 4.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu Spółki wynika, że prowadzi ona działalność gospodarczą polegającą na dostawie towarów używanych (samochody), gdzie podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru a kwotą nabycia oraz dostawie towarów (samochodów) opodatkowanych na zasadach ogólnych.

Biorąc pod uwagę cytowane przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług tutejszy Organ wyjaśnia, że ustawodawca ograniczył przedmiotowe prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w odniesieniu do podatników, którzy wykonują czynności polegające na dostawie towarów używanych, gdzie podstawa opodatkowania została zdefiniowana zgodnie z art. 120 ust. 4 w/w ustawy, wyłącznie w zakresie nabywanych przez podatnika towarów używanych jeżeli podlegały opodatkowaniu marżą (art. 120 ust. 19) oraz w sytuacjach gdy podatnik wykonuje czynności w związku z którymi przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności w związku z którymi takie prawo mu nie przysługuje, gdzie obowiązany jest do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych wyłącznie z czynnościami w stosunku do których przysługuje mu prawo do obniżenia podatku należnego.

Oznacza to, że Podatnik dokonując dostawy towarów (samochodów) i stosując do tych transakcji opodatkowanie "metodą marży" nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie tych towarów. Do pozostałych zakupów towarów i usług mają zastosowanie ogólne zasady odliczania podatku naliczonego.

Zatem w przedmiotowej sytuacji Spółka powinna odrębnie określać kwoty podatku naliczonego, które będą związane wyłącznie z czynnościami do których przedmiotowe prawo do odliczenia ma zastosowanie. W ocenie tut. Organu w przypadku sprzedaży towarów używanych w systemie kupna-sprzedaży (auto-handel) przy zastosowaniu procedury "opodatkowanie marży" nie występuje sprzedaż zwolniona, a co za tym idzie Spółka posiada pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego dot. zakupów "kosztowych" (np. rozmowy telefoniczne, przeglądy, naprawy samochodów itp.) związanego z prowadzoną działalnością na ogólnych zasadach bez uwzględnienia regulacji w zakresie częściowego odliczania podatku naliczonego zawartych w art. 90 i 91 ustawy o podatku od towarów.

Jednocześnie tut. Organ podatkowy informuje, że powyższa informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego obowiązuje jedynie w zakresie zadanego przez Stronę zapytania i w przedstawionym stanie faktycznym.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl