undefinedTerminy przedawnienia pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 5 czerwca 2014 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Terminy przedawnienia pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. DzU z 2012 r. poz. 592 ze zm., dalej ustawa o zfśs) działalność socjalna obejmuje m.in. udzielanie zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych w umowie. Dodać należy, że zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu, w tym udzielania pożyczek na cele mieszkaniowe, określa pracodawca w regulaminie, uzgodnionym ze związkami zawodowymi, a gdy one nie działają - z pracownikiem wybranym przez załogą do reprezentowania jej interesów (art. 8 ust. 2 ustawy o zfśs).

Mając na uwadze to, że przepisy ustawy o zfśs nie zawierają szczegółowych regulacji odnośnie zasad udzielania zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe, wskazując na konieczność uregulowania warunków jej udzielenia w umowie, zdaniem Departamentu Prawa Pracy w MPiPS, udzielenie przez pracodawcę pożyczki na cele mieszkaniowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych należałoby uznać za czynność z zakresu prawa cywilnego normowaną art. 720-724 kodeksu cywilnego. Skutkowałoby to także stosowaniem art. 117-125 k.c. w części dotyczącej przedawnienia takiego świadczenia.

Jednocześnie Departament informuje, że nie jest uprawniony do wydawania powszechnie obowiązującej wykładni przepisów ustaw. W związku z tym poglądy prawne departamentu nie są wiążące dla stron stosunku pracy, sądów i inspektorów pracy.

Opublikowano: Rzeczposp. PiP 2014/9909/4