Stosowanie weksli jako zabezpieczenia roszczeń pracodawcy w stosunkach pracy. - Pismo wydane przez: Ministerstwo Rodziny, Pracy... - OpenLEX

undefinedStosowanie weksli jako zabezpieczenia roszczeń pracodawcy w stosunkach pracy.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 3 kwietnia 2013 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stosowanie weksli jako zabezpieczenia roszczeń pracodawcy w stosunkach pracy.

W związku z interpelacjami poselskimi oraz komentarzami prasowymi dotyczącymi występowania praktyki stosowania weksla w celu zabezpieczenia roszczeń wobec pracownika powstałych ze stosunku pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawia następującą informację:

1.

Posługiwanie się wekslem do zabezpieczenia roszczeń pracodawcy wobec pracownika powstałych ze stosunku pracy - jest działaniem niezgodnym z prawem. Podstawą takiego działania pracodawcy nie może być art. 300 Kodeksu pracy, zgodnie z którym w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy. Oznacza to, że artykuł 300 Kodeku pracy nie przewiduje możliwości stosowania w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy innych przepisów prawa cywilnego niż kodeks cywilny, zatem także ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe.

2.

Przeciwko stosowaniu weksli do zabezpieczenia roszczeń pracodawcy wobec pracownika powstałych ze i stosunku pracy przemawia także to, że w Kodeksie pracy zostały wyraźnie uregulowane zasady odpowiedzialności pracownika wobec pracodawcy z tytułu:

*

szkody wyrządzonej w jego mieniu wskutek niewykonania tub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych (art. 114-127 k.p.),

*

nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracą bez wypowiedzenia z powołaniem się na ciężkie naruszenie pod-I stawowych obowiązków pracodawcy względem pracownika (art. 55 § 11 k.p),

*

umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy (art. 1001 kp.),

*

zwrotu kosztów dodatkowych świadczeń poniesionych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika (art. 1035 kp.).

3.

Posługiwanie się wekslem w sytuacjach, gdy pracownik jest obowiązany rozliczyć się z pracodawcą z roszczeń powstałych w ramach stosunku pracy pozostawałoby także w sprzeczności z ochronną funkcją prawa pracy. Trzeba bowiem mieć na uwadze, że zabezpieczenie roszczeń pracodawcy za pomocą weksla modyfikowałoby na niekorzyść pracownika zasady wynikające z kodeksu pracy dotyczące m.in. rozłożenia ciężaru dowodu przy odpowiedzialności materialnej pracownika, czy też właściwość sądu w razie sporu między pracodawcą a pracownikiem.

4.

Pogląd o braku możliwości stosowania weksla do zabezpieczenia roszczeń pracodawcy wobec pracownika powstałych ze stosunku pracy znajduje także uzasadnienie w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Sąd ten w wyroku z 26 stycznia 2011 r. (PK 159/10 - Lex nr 786374) stwierdził, że "przepisy i zasady prawa pracy, w szczególności zawarte w dziale V Kodeksu pracy, wykluczają wystawianie weksla gwarancyjnego jako środka zabezpieczenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika w mieniu pracodawcy, co oznacza, że taki weksel jest nieważny z mocy prawa (art. 18 § 2 k.p. w związku z art. 114-127 k.p. oraz a contrario art. 300 k.p.). Nabywca weksla nie może zatem dochodzić zaspokojenia na jego podstawie".

Opublikowano: Rzeczposp. PiP 2013/9506/6