Stanowisko ws. polityki dywidendowej w 2021 r. - Pismo wydane przez: Komisja Nadzoru Finansowego - OpenLEX

undefinedStanowisko ws. polityki dywidendowej w 2021 r.

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 16 grudnia 2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego Stanowisko ws. polityki dywidendowej w 2021 r.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 16 grudnia 2020 r. jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych, banków spółdzielczych i zrzeszających, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz domów maklerskich w 2021 r. Każdy z sektorów otrzyma zalecenia w formie pisma Przewodniczącego KNF.

Bezpośrednim celem polityki dywidendowej KNF jest zapewnienie stabilności polskiego sektora finansowego poprzez dostosowywanie bazy kapitałowej podmiotów nadzorowanych do poziomu ponoszonego przez nie ryzyka oraz ochrona odbiorców usług finansowych tych podmiotów.

Banki komercyjne

Biorąc pod uwagę:

- istotną niepewność co do dalszego rozwoju wydarzeń związanych z pandemią COVID- 19,

- przejściowy charakter rozwiązań wykorzystywanych przez banki do poprawy sytuacji kapitałowej w okresie pandemii,

- utrzymujące się ostrożne stanowiska nadzorcze w UE w zakresie ograniczeń dywidendowych oraz innych form obniżania zasobów kapitałowych,

- zmianę wytycznych EUNB wydłużającą moratoria

Komisja uznaje za konieczne wstrzymanie przez banki komercyjne wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 r.

Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje także niepodejmowania innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru. Dotyczy to także ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz wykupów akcji własnych. Komisja oczekuje, że ewentualna realizacja takich operacji każdorazowo poprzedzana będzie uprzednią konsultacją z organem nadzoru i uzależniona od ich pozytywnego wyniku.

Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych w drugiej połowie 2021 r. będzie przedstawione odrębnie po dokonaniu analizy sytuacji finansowej sektora bankowego w pierwszym półroczu.

Banki spółdzielcze i zrzeszające

Komisja uznaje za konieczne, aby przyjąć następujące zasady polityki dywidendowej banków spółdzielczych i zrzeszających w 2021 r.:

1. Banki zrzeszające powinny stosować się do ogólnych założeń polityki dywidendowej - takich samych jak w przypadku innych banków działających w formie spółki akcyjnej.

2. Banki spółdzielcze, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu, tzn. zysk r/r zmniejszył się o więcej niż 30% lub fundusze własne uległy zmniejszeniu, powinny odstąpić od wypłaty dywidendy.

3. Wypłata dywidendy w pozostałych bankach spółdzielczych powinna nastąpić na następujących zasadach:

1)

do 10% zysku netto - w bankach spółdzielczych spełniających łączne kryteria: nierealizujących działań naprawczych, mających ocenę końcową BION nie gorszą niż 2,5 (masterskala ocena 1 lub 2), posiadających poziom dźwigni finansowej (LR) wyższy niż 5%, łączny współczynnik kapitału TCR nie niższy niż 12,0%, współczynnik kapitału T1 nie niższy niż 10,0%, współczynnik kapitału podstawowego CET1 nie niższy niż 8,5% oraz niekorzystających z możliwości pomniejszania podstawy tworzenia rezerw celowych.

2)

do 5% zysku netto - w bankach spółdzielczych spełniających łączne kryteria: nierealizujących działań naprawczych, mających ocenę końcową BION nie gorszą niż 2,5 (masterskala ocena 1 lub 2), posiadających poziom dźwigni finansowej (LR) wyższy niż 5%, łączny współczynnik kapitału TCR nie niższy niż 12,0%, współczynnik kapitału T1 nie niższy niż 10,0%, współczynnik kapitału podstawowego CET1 nie niższy niż 8,5%.

3)

do 3% zysku netto - w bankach spółdzielczych spełniających łączne kryteria: nierealizujących działań naprawczych, mających ocenę końcową BION nie gorszą niż 2,50 (masterskala ocena 1 lub 2), posiadających poziom dźwigni finansowej (LR) powyżej 5%, łączny współczynnik kapitału TCR nie niższy niż 10,5%, współczynnik kapitału T1 nie niższy niż 8,5% współczynnik kapitału podstawowego CET1 nie niższy niż 7,0% - w przypadku banków spółdzielczych działających w ramach instytucjonalnych systemów ochrony,

4)

do 2% zysku netto - w bankach spółdzielczych spełniających łączne kryteria: nierealizujących działań naprawczych, mających ocenę końcową BION nie gorszą niż 2,50 (masterskala ocena 1 lub 2), posiadających poziom dźwigni finansowej (LR) powyżej 5%, łączny współczynnik kapitału TCR nie niższy niż 10,5%, współczynnik kapitału T1 nie niższy niż 8,5% współczynnik kapitału podstawowego CET1 nie niższy niż 7,0% - w przypadku banków spółdzielczych niedziałających w ramach instytucjonalnych systemów ochrony,

5)

do 1% zysku netto - w bankach spółdzielczych spełniających łączne kryteria: nierealizujących działań naprawczych, mających ocenę końcową BION w przedziale (2,51<=BION<=3,25) (masterskala ocena 3), posiadających poziom dźwigni finansowej (LR) powyżej 5%, łączny współczynnik kapitału TCR nie niższy niż 10,5%, współczynnik kapitału T1 nie niższy niż 8,5% współczynnik kapitału podstawowego CET1 nie niższy niż 7,0%.

4. Niezależnie od określonych wyżej zasad, w związku z pandemią COVID-19 oraz możliwością pogorszenia sytuacji ekonomiczno-finansowej banków w 2021 r., banki spółdzielcze spełniające kryteria do wypłaty dywidendy z zysku za 2020 r. powinny rozważyć całkowite zatrzymanie zysku i przeznaczenie go na wzmocnienie bazy kapitałowej.

5. Do banków spółdzielczych niespełniających kryteriów do wypłaty dywidendy z zysku netto za 2020 r. skierowane zostaną indywidualne wystąpienia.

Zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji oraz zakłady ubezpieczeń i reasekuracji

Mając na względzie sytuację sektora ubezpieczeń oraz stan bazy kapitałowej poszczególnych zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, Komisja zaleca, aby dywidendę mogły wypłacić wyłącznie zakłady, które spełniają:

I.

dla wypłat z zysku roku 2019 - kryteria określone w komunikacie KNF dotyczącym stanowiska organu nadzoru w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych, banków spółdzielczych i zrzeszających oraz zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz zakładów ubezpieczeń i reasekuracji w 2020 r. z dnia 3 grudnia 2019 r.;

II.

dla wypłat z zysku roku 2020 - łącznie poniższe kryteria:

* otrzymały w ramach BION za 2019 rok ocenę ryzyka dobrą 1 lub zadowalającą 2 ;

* w poszczególnych kwartałach 2020 r. nie wykazały niedoboru środków własnych na pokrycie wymogu kapitałowego (rozumianego jako maksimum z minimalnego wymogu kapitałowego (MCR) oraz kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR));

* w 2020 r. nie były objęte krótkoterminowym planem finansowym lub planem naprawczym, o których mowa w art. 312 i 313 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

* według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wielkość środków własnych bez odliczenia przewidywanych dywidend kształtowała się na poziomie co najmniej 175% wysokości wymogów kapitałowych dla zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz zakładów ubezpieczeń i reasekuracji prowadzących działalność w dziale I oraz co najmniej 150% wysokości wymogów kapitałowych dla zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz zakładów ubezpieczeń i reasekuracji prowadzących działalność w dziale II.

Zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji spełniające powyższe kryteria mogą dokonać wypłaty dywidendy w wysokości maksymalnej równej 100% wielkości zysku wypracowanego w roku 2019 oraz 50% wielkości zysku wypracowanego w roku 2020 r., przy czym pokrycie wymogów kapitałowych (po odliczeniu od środków własnych przewidywanych dywidend) na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz dla kwartału, w którym wypłacono dywidendę, będzie na poziomie co najmniej 175% dla zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz zakładów ubezpieczeń i reasekuracji prowadzących działalność w dziale I oraz co najmniej 150% dla zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz zakładów ubezpieczeń i reasekuracji prowadzących działalność w dziale II.

Zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji spełniające powyższe kryteria, przy podejmowaniu decyzji w sprawie wysokości dywidendy, powinny uwzględnić dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok, wynikające m.in. ze zmian w otoczeniu rynkowym i prawnym, a w szczególności z dużej niepewności co do dalszego rozwoju pandemii koronawirusa, a tym samym możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami tego stanu dla zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, zakładu ubezpieczeń i reasekuracji.

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Komisja uznaje za konieczne, aby dywidendę w 2021 r. wypłaciły wyłącznie towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

A. Wypłata w kwocie nie wyższej niż 75% zysku netto za 2020 r.

I.

towarzystwo funduszy inwestycyjnych w 2020 r. oraz w okresie od początku 2021 r. do dnia podjęcia uchwały o podziale zysku za 2020 rok nie naruszyło ustawowych przepisów dotyczących wymogów kapitałowych;

II.

towarzystwo funduszy inwestycyjnych otrzymało ostatnią ocenę końcową BION 1 albo 2;

III.

podejmowane działania, w tym sposób podziału zysku, nie spowodują zmniejszenia wartości posiadanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych aktywów płynnych, pomniejszonych o wartość posiadanych akcji własnych, poniżej poziomu stanowiącego 150% obowiązującego towarzystwo wymogu kapitałowego. Przy czym w przypadku towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które zarządza funduszami zdefiniowanej daty zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych, podział zysku nie może jednocześnie powodować zmniejszenia wartości posiadanych przez towarzystwo aktywów płynnych, pomniejszonych o wartość posiadanych akcji własnych, poniżej poziomu stanowiącego 150% wymogu wynikającego z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

IV.

podział zysku nie będzie skutkował zmniejszeniem wskaźnika pokrycia wymogu kapitałowego poniżej poziomu 1,5, przy czym wskaźnik pokrycia wymogu kapitałowego liczony jest jako iloraz wartości kapitału własnego towarzystwa i obowiązującego poziomu wymogu kapitałowego.

B. Wypłata w kwocie nie wyższej niż 100% zysku netto za 2020 r.

I.

towarzystwo funduszy inwestycyjnych spełnia kryteria I - III wymienione w literze A;

II.

podział zysku nie będzie skutkował zmniejszeniem wskaźnika pokrycia wymogu kapitałowego poniżej poziomu 2, przy czym wskaźnik pokrycia wymogu kapitałowego liczony jest jako iloraz wartości kapitału własnego towarzystwa i obowiązującego poziomu wymogu kapitałowego.

C. Wypłata w kwocie powyżej 100% zysku netto za 2020 r. uwzględniająca niewypłaconą część zysku netto

I.

towarzystwo funduszy inwestycyjnych spełnia kryterium I wymienione w literze B;

II.

towarzystwo funduszy inwestycyjnych otrzymało ostatnią ocenę końcową BION 1;

III.

podział zysku nie będzie skutkował zmniejszeniem wskaźnika pokrycia wymogu kapitałowego poniżej poziomu 2,5, przy czym wskaźnik pokrycia wymogu kapitałowego liczony jest jako iloraz wartości kapitału własnego towarzystwa i obowiązującego poziomu wymogu kapitałowego.

Dodatkowo towarzystwa funduszy inwestycyjnych przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wysokości wypłaty powinny uwzględniać:

A. dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok, tak, aby sposób podziału zysku nie miał wpływu na możliwość spełniania wymogów kapitałowych w kolejnych miesiącach;

B. wysokość wyniku finansowego z bieżącego roku;

C. zgłoszone w okresie od dnia podjęcia ostatniej uchwały o podziale zysku roszczenia uczestników funduszy inwestycyjnych wobec towarzystwa w związku z nienależytym zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi.

Powszechne towarzystwa emerytalne

Komisja uznaje za konieczne, aby dywidendę w 2021 r. wypłaciły wyłącznie powszechne towarzystwa emerytalne, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

A. Wypłata w kwocie nie wyższej niż 100% zysku netto za 2020 r.

I.

towarzystwo otrzymało ostatnią ocenę końcową BION 1 (dobrą) lub 2 (zadowalającą);

II.

w 2020 r. oraz w okresie od początku 2020 r. do dnia podjęcia uchwały o podziale zysku nie zaistniała sytuacja, w której doszłoby do niespełnienia przez towarzystwo ustawowych wymogów kapitałowych;

III.

według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wartość kapitałów własnych towarzystwa, powiększona o wartość Funduszu Gwarancyjnego przypadającą na towarzystwo, stanowiła nie mniej niż 1,25% wartości aktywów netto wszystkich funduszy emerytalnych zarządzanych przez towarzystwo;

IV.

według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wartość płynnych aktywów 3 towarzystwa, powiększona o wartość Funduszu Gwarancyjnego przypadającą na towarzystwo, stanowiła nie mniej niż 1,25% wartości aktywów netto wszystkich funduszy emerytalnych zarządzanych przez towarzystwo.

B. Wypłata w kwocie wyższej niż 100% zysku netto za 2020 r.

I.

towarzystwo otrzymało ostatnią ocenę końcową BION 1 (dobrą);

II.

towarzystwo spełnia kryteria II - IV wymienione w literze A;

III.

kwota wypłaty nie może powodować aby w 2021 r. wartość płynnych aktywów towarzystwa, powiększona o wartość Funduszu Gwarancyjnego przypadającą na towarzystwo, stanowiła mniej niż 2,00% wartości aktywów netto wszystkich funduszy emerytalnych zarządzanych przez towarzystwo.

Dodatkowe kryteria nieliczbowe mające zastosowanie do kryteriów z lit. A i B:

1)

wypłata dywidendy nie może powodować zmniejszenia wartości kapitału własnego i odpowiednio wartości aktywów płynnych, powiększonych o wartość środków Funduszu Gwarancyjnego przypadającą na towarzystwo, poniżej poziomu określonego w kryterium III i w kryterium IV wskazanych w lit. A w perspektywie 12 miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r., z zastrzeżeniem kryterium III w literze B,

2)

przy podejmowaniu decyzji dotyczącej podziału zysku towarzystwo powinno uwzględnić dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie 12 miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r., związane z zarządzaniem funduszami zdefiniowanej daty zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1342, dalej: "ustawa o pracowniczych planach kapitałowych"),.

3)

przy podejmowaniu decyzji dotyczącej podziału zysku towarzystwo powinno uwzględnić dodatkowe potrzeby kapitałowe związane z wdrożeniem rozwiązań wynikających z projektu ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (dalej: "ustawa zmieniająca"), której przepisy mają wejść w życie w 2021 r., w szczególności dodatkowe potrzeby kapitałowe związane z przekształceniem powszechnego towarzystwa emerytalnego w towarzystwo funduszy inwestycyjnych, wynikające z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95, dalej "ustawa o funduszach inwestycyjnych").

Domy maklerskie

Komisja uznaje za konieczne, aby dywidendę w 2021 r. wypłaciły wyłącznie domy maklerskie, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

A. Dywidendę w kwocie nie wyższej niż 75% zysku netto za 2020 r.:

I.

dla podmiotów podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.Urz.UE.L 176 z 27 czerwca 2013 r., z późn. zm., zwanym dalej: "rozporządzeniem 575/2013") na dzień 31 grudnia 2020 r.:

* współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł co najmniej 6%;

* współczynnik kapitału Tier I wyniósł co najmniej 9%;

* łączny współczynnik kapitałowy wyniósł co najmniej 14%;

II.

dla podmiotów nie podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 na dzień 31 grudnia 2020 r. wskaźnik będący udziałem kwoty kapitałów własnych w sumie aktywów ogółem wynosi co najmniej 50%;

III.

ostatnia ocena nadzorcza nadana w procesie BION wynosi 1 albo 2;

IV.

podmiot w 2020 r. oraz do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podjęcia uchwały o podziale zysku za 2020 rok nie naruszył przepisów dot. wymogów kapitałowych zawartych w rozporządzeniu 575/2013 i ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89 z późn. zm.) oraz przepisów dotyczących limitów dużych ekspozycji, z wyłączeniem naruszeń limitów odnoszących się do środków pieniężnych klientów.

B. Dywidendę w kwocie nie wyższej niż 100% zysku netto za 2020 r.:

I.

spełnia wszystkie kryteria wymienione w literze A;

II.

dla podmiotów podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 kryteria, o których mowa w lit. A pkt I, są spełnione na koniec każdego kwartału w 2020 r.;

III.

dla podmiotów nie podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 kryterium, o którym mowa w lit. A pkt II, jest spełnione na koniec każdego kwartału w 2020 r.

C. Dywidendę w kwocie przekraczającej zysk netto za 2020 r.:

I.

spełnia wszystkie kryteria wymienione w literze A oraz osiągnął zysk netto za 2020 r.;

II.

ostatnia ocena nadzorcza nadana w procesie BION wynosi 1;

III.

dla podmiotów podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013, które podejmą uchwałę o wypłacie dywidendy przed dniem 26 czerwca 2021 r.:

* współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 nie może w wyniku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy spaść poniżej 12%;

* współczynnik kapitału Tier I nie może w wyniku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy spaść poniżej 15%;

* łączny współczynnik kapitałowy nie może w wyniku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy spaść poniżej 20%;

IV.

dla podmiotów nie podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013, które podejmą uchwałę o wypłacie dywidendy przed dniem 26 czerwca 2021 r. wskaźnik będący udziałem kwoty kapitałów własnych w sumie aktywów ogółem w wyniku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy nie może spaść poniżej 75%;

V.

dla podmiotów, które podejmą uchwałę o wypłacie dywidendy w dniu 26 czerwca 2021 r. lub późnej (będą podlegały pod już obowiązujące rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 806/2014 (Dz.Urz.UE.L 314 z 5 grudnia 2019 r., zwane dalej: "rozporządzeniem 2019/2033")):

* współczynnik określony w art. 9 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2019/2033 nie może w wyniku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy spaść poniżej 150%;

* współczynnik określony w art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2019/2033 nie może w wyniku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy spaść poniżej 187,5%;

* współczynnik określony w art. 9 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2019/2033 nie może w wyniku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy spaść poniżej 250%.

Komisja rekomenduje spełnienie warunków, o których mowa w warunku C, również w przypadku ubiegania się o uzyskanie zezwolenia na skup akcji własnych.

Dodatkowo domy maklerskie przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wysokości dywidendy powinny uwzględniać dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok, a także bieżącą sytuację finansową domu maklerskiego w momencie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podjęcia uchwały o podziale zysku za 2020 rok, w szczególności wysokość bieżącego wyniku finansowego domu maklerskiego.

Ponadto zaleca się, aby przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wysokości dywidendy były brane pod uwagę koszty związane z przygotowaniem domów maklerskich do wdrożenia rozwiązań wynikających z planowanego wejścia w życie przepisów określających wymogi ostrożnościowe dla firm inwestycyjnych (rozporządzenie 2019/2033 oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2034 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad firmami inwestycyjnymi oraz zmieniającej dyrektywy 2002/87/WE, 2009/65/WE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE (Dz. Urz. UE L 314 z 5 grudnia 2019 r.)). Domy maklerskie przy podejmowaniu decyzji o wypłacie dywidendy powinny również uwzględnić konieczność zapewnienia odpowiedniej wysokości oraz struktury funduszy własnych w stosunku do nowych wymogów kapitałowych wyznaczonych na podstawie rozporządzenia 2019/2033, które wchodzi w życie dnia 26 czerwca 2021 r.

Jednocześnie zwraca się uwagę, że domy maklerskie zobowiązane na podstawie obowiązujących przepisów prawa do utrzymywania dodatkowych wymogów kapitałowych powiększają współczynniki, o których mowa w lit. A.I o wysokość dodatkowych wymogów kapitałowych.

1

Ocena ryzyka została podana według makroskali (ocena dobra, tj. 1,00 (od 1,00 do 1,74); ocena zadowalająca, tj. 2,00 (od 1,75 do 2,49); ocena budząca zastrzeżenia, tj. 3,00 (od 2,50 do 3,24); ocena niedostateczna, tj. 4,00 (od 3,25 do 4)).

2

ibidem

3

Za aktywa płynne są uznawane: papiery wartościowe wyemitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, należności od OFE tytułem opłaty od składki i opłaty za zarządzanie, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne oraz pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe.

Opublikowano: www.knf.gov.pl