Stanowisko w sprawie zmiany przepisów dotyczących renty socjalnej

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 24 lutego 2015 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanowisko w sprawie zmiany przepisów dotyczących renty socjalnej

Renta socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 982) ma charakter świadczenia zabezpieczającego, a jej celem jest kompensowanie braku możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego ze względu na to, że całkowita niezdolność do pracy powstała przed wejściem na rynek pracy. Rencista socjalny, ze względu na stan zdrowia i wiek w jakim nastąpiło naruszenie sprawności organizmu skutkujące całkowitą niezdolnością do pracy, nigdy nie miał szansy na podjęcie zatrudnienia i nigdy nie były odprowadzone na jego rzecz składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, uzasadniające wypłatę świadczenia z tegoż źródła. Źródłem finansowania renty socjalnej jest zatem w całości budżet państwa. Warto jednak zauważyć, że osoby pobierające rentę socjalną w większości nigdy nie osiągają samodzielności życiowej, mimo ukończenia 18 roku życia nadal zamieszkują z rodzicami lub też przebywają wiele lat w instytucjonalnych formach opieki, najczęściej w domach pomocy społecznej. Możliwość podjęcia dodatkowo zatrudnienia przez część osób niepełnosprawnych pobierających rentę socjalną ma bardziej charakter rehabilitacyjny niż zarobkowy i celem wprowadzenia takiego rozwiązania jest bardziej przeciwdziałanie wykluczeniu tych osób, a nie uzyskanie dodatkowego źródła finansowania. Minister Pracy i Polityki Społecznej pragnie w tym miejscu podkreślić, iż możliwość łączenia pobierania renty socjalnej z pracą została wprowadzona na wyraźny postulat środowisk osób niepełnosprawnych pobierających rentę socjalną o możliwość łączenia renty socjalnej z pracą zarobkową. W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej podwyższająca limit uzyskanych dochodów skutkujących zawieszeniem prawa do renty socjalnej z 30% na 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych, również z uwagi na postulaty osób niepełnosprawnych. Przy czym jeszcze raz należy podnieść, iż praca rencisty socjalnego ma bardziej charakter rehabilitacyjny niż zarobkowy.

Stąd też, w ocenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, obecne przepisy dotyczące renty socjalnej w żaden sposób nie dyskryminują rencistów socjalnych, którzy nie podejmują dodatkowo zatrudnienia z tymi, którzy podejmują takie zatrudnienie. Jest to bowiem nadal ta sama grupa osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy posiadająca prawo do stałego świadczenia jakim jest renta socjalna.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl