Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 16 września 2008 r.
Ministerstwo Skarbu Państwa
Stanowisko Ministerstwa Skarbu w sprawie świadczeń dodatkowych przyznawanych osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.

(...) Świadczenia dodatkowe mogą być przyznawane na zasadach określonych w rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów z 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (DzU nr 14, poz. 139). (...) Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy kominowej nie mają charakteru świadczeń dodatkowych świadczenia ustalone (wypłacone) pracownikom w wysokości oraz na warunkach określonych odrębnymi przepisami, tj. przepisami kodeksu pracy, innych ustaw i aktów wykonawczych. Ponadto należy zauważyć, iż w treści przytoczonego art. 11 ust. 1 ustawodawca wyróżnił trzy kategorie świadczeń:

a)

przewidziane w układach zbiorowych pracy, regulaminach wynagradzania oraz w odrębnych przepisach

b)

inne niż przewidziane w układach zbiorowych pracy, regulaminach wynagradzania oraz w odrębnych przepisach

c)

wyższe niż przewidziane w układach zbiorowych pracy, regulaminach wynagradzania oraz w odrębnych przepisach.

Świadczeniami dodatkowymi w rozumieniu ustawy są wyłącznie świadczenia wymienione w pkt b i c. Świadczenia wymienione w pkt a nie mieszczą się w ustawowej definicji świadczeń dodatkowych. Nie istnieją zatem podstawy prawne do odmowy ich wypłacenia na rzecz osób podlegających ustawie. A zatem osobom podlegającym ww. ustawie można wypłacać świadczenia przewidziane w układach zbiorowych pracy, regulaminach wynagradzania oraz w odrębnych przepisach w wysokości oraz na warunkach określonych odrębnymi przepisami, jeśli nie mają one charakteru wynagrodzenia, prowizji od zysku, nagrody z zakładowego funduszu nagród oraz udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej. Zdaniem Departamentu Prawnego finansowanie studiów podyplomowych członkom zarządu jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 1 pkt 1 - 13 ustawy, jest dopuszczalne, ponieważ ww. świadczenie nie ma charakteru wynagrodzenia sensu stricto, pod warunkiem że układy zbiorowe pracy, regulaminy wynagradzania oraz odrębne przepisy przewidują taką możliwość.

Opublikowano: Rzeczposp. DF 2008/220/3