ST5-4834/37a/08/508 - Możliwość sfinansowania z budżetu gminy stypendiów dla studentów.

Pisma urzędowe
Status:  Nieaktualne

Pismo z dnia 18 kwietnia 2008 r. Ministerstwo Finansów ST5-4834/37a/08/508 Możliwość sfinansowania z budżetu gminy stypendiów dla studentów.

W odpowiedzi na pismo z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie możliwości sfinansowania z budżetu gminy stypendiów dla studentów, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, co następuje:

W myśl art. 94 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) uczelnia może otrzymywać inne środki finansowe z budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków.

Studenci mogą ubiegać się o przyznanie świadczeń (stypendiów, zapomóg) z utworzonych w uczelniach funduszy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. W świetle art. 103 ust. 2 ww. ustawy dochodami omawianych funduszy są dotacje z budżetu państwa, opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich oraz inne przychody, do których można byłoby zaliczyć także środki finansowe przekazane uczelni przez jednostkę samorządu terytorialnego w trybie określonym w art. 94 ust. 6 ww. ustawy.

Odnosząc się do kwestii formy, w jakiej uczelnia miałaby otrzymać środki od gminy, w opinii Ministerstwa Finansów, zasadne byłoby przekazanie omawianych środków (na określone zadania - udzielanie studentom bezzwrotnej pomocy materialnej) w formie dotacji celowej. Zawarcie przez gminę umowy z konkretną uczelnią, w której określone zostałyby szczegółowe zasady wykorzystania i rozliczania przyznanej dotacji, pozwoliłoby samorządowi na kontrolę prawidłowości wydatkowania przekazanych środków na stypendia dla studentów.

Opublikowano: www.lublin.rio.gov.pl