ST2-4834-95/2005 - Nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 25 sierpnia 2005 r. Ministerstwo Finansów ST2-4834-95/2005 Nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Uprzejmie informuję, że dnia 19 sierpnia 2005 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Wydanie nowego rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej nastąpiło w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703), która dokonała likwidacji jednej z form prawno-organizacyjnych, a mianowicie środków specjalnych oraz wprowadziła formę rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych. W konsekwencji zmianie uległa ustawowa delegacja do wydania przepisów w zakresie sprawozdawczości budżetowej. Nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej uwzględnia regulacje dotyczące sprawozdawczości z wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych.

Cytowana na wstępie ustawa w art. 1 pkt 4 uchyliła art. 21 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), na podstawie którego jednostki budżetowe gromadziły środki specjalne. Jednocześnie w przepisach art. 72 i 73 ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmianie niektórych ustaw zostały określone zasady likwidacji środków specjalnych w 2005 r. W związku rozwiązaniami przyjętymi w ww. ustawie, w rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej zostały zawarte przepisy przejściowe stwarzające możliwość rozliczenia tych środków za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r. przy zastosowaniu zasad obowiązujących w dniu 31 grudnia 2004 r.

W nowym rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej w zakresie dotyczącym sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego dokonano, między innymi, następujących zmian:

1. wprowadzono obowiązek sporządzania sprawozdania z wykonania planów finansowych rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.

W tym celu został opracowany wzór formularza sprawozdania: Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych Jednostki samorządu terytorialnego sporządzają to sprawozdanie za III-IV kwartał. Jednostkowe sprawozdania kwartalne Rb-34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych są sporządzane po raz pierwszy za II kwartał 2005 r. przekazywane zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 10 października 2005 r. Zbiorcze sprawozdania Rb-34 za II kwartał 2005 r.:

- zarządy jednostek samorządu terytorialnego sporządzają i przekazują w formie dokumentu I w formie elektronicznej do właściwych terytorialnie regionalnych Izb obrachunkowych w terminie do dnia 25 października 2005 r.,

- regionalne izby obrachunkowe przekazują w formie elektronicznej do Ministerstwa Finansów w terminie do dnia 9 listopada 2005 r.;

2. w sprawozdaniach Rb-30, Rb-31 i Rb-33 dodano pozycje po stronie przychodów - pokrycie amortyzacji, a po stronie kosztów i innych obciążeń - odpisy amortyzacji. Zrezygnowano z kolumn "Należności" i "Zobowiązania" według paragrafów. W sprawozdaniach dane uzupełniające o rozliczeniu kasowym z budżetem rozszerzono o pozycje "Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych". W sprawozdaniu Rb-33 z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej dane w zakresie zobowiązań będą wykazywane tak jak obecnie według paragrafów, ale jako dane uzupełniające;

3. w sprawozdaniu Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego dodano kolumnę Skutki decyzji wydanych przez organy podatkowe na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy;

4. w związku z wprowadzeniem możliwości prefinansowania wydatków z udziałem lub ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w sprawozdaniu Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego uzupełniono o informacje dotyczące:

- kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymanych z budżetu państwa,

- papierów wartościowych i obligacji jednostek samorządowych oraz związków komunalnych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE.

Rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do sporządzenia sprawozdań za III kwartał 2005 r.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów informuje, że informatyczny system sprawozdawczości budżetowej zostanie dostosowany do obowiązujących przepisów.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl