Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 19 maja 2005 r.
Ministerstwo Finansów
ST2-4834-52/2005/622
Ujmowanie w sprawozdaniu Rb-Z danych dotyczących udzielonych poręczeń oraz zaciąganych kredytów i pożyczek

W odpowiedzi na pismo z. dnia 12 kwietnia 2005 r. nr Fn. 33/336/13/05 w sprawie interpretacji przepisów rozporządzenia z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 24, poz. 279 z późno zm.) w zakresie ujmowania w sprawozdaniu Rb-Z danych dotyczących Udzielonych poręczeń oraz zaciąganych kredytów i pożyczek przez jednostki samorządu terytorialnego Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że zgodnie z instrukcją sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego (załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia):

1. w zakresie poręczeń:

a) w wierszu F2 sprawozdania Rb-Z "o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń" należy wykazywać wartość nominalną niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, pomniejszoną o dokonane przez dłużników spłaty;

b) w wierszu F7 ww. sprawozdania należy wykazywać wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym narastająco, np. udzielone w II kwartale roku budżetowego powinny być wykazywane również w sprawozdaniach za III i IV kwartał.

2. w zakresie kredytów i pożyczek:

zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej za krótkoterminowe pożyczki lub kredyty uznawane są zobowiązania, których termin pozostały do zapłaty jest nie dłuższy niż rok. Analogicznie, pod pojęciem zobowiązań długoterminowych rozumie się dług, którego termin pozostały do zapłaty jest dłuższy niż rok. Przy czym, do klasyfikacji tytułów dłużnych wg terminu zapalności, istotny jest pozostały do spłaty zobowiązania okres liczony względem końca roku budżetowego, za który sporządzane jest sprawozdanie. Oznacza to, że do określenia horyzontu czasowego danego zobowiązania pod uwagę brany jest termin zapadalności całego zobowiązania, a nie terminy wymagalności poszczególnych spłat. Innymi słowy, dla zobowiązań spłacanych w ratach brany jest pod uwagę dzień spłaty ostatniej raty, a tym samym ostatni dzień "życia" danego tytułu dłużnego. W związku z powyższym, jeżeli termin zapadalności zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki, przedstawionego w przykładzie 1 i 2, przypada na rok 2007, to zarówno na dzień 31 grudnia 2004 r., jak również na dzień 31 marca 2005 r. wartość pozostałego do spłaty zadłużenia zaklasyfikowana powinna być jako pożyczka długoterminowa.

Zastępca Dyrektora Departamentu

Marianna Borowska

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl