ST2-4834-178/SZH/2009/1513, Zaległości zabezpieczone hipoteką. - Pismo wydane przez: Ministerstwo Finansów - OpenLEX

ST2-4834-178/SZH/2009/1513 - Zaległości zabezpieczone hipoteką.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 30 października 2009 r. Ministerstwo Finansów ST2-4834-178/SZH/2009/1513 Zaległości zabezpieczone hipoteką.

W związku z pismem z dnia 15 września 2009 r. FB 3013/154/2009 w sprawie ujmowania, w § 056 "Zaległości z podatków zniesionych", zaległości w podatku od nieruchomości zabezpieczonych hipoteką oraz ujmowania dochodów z tego tytułu w sprawozdaniu Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych - Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje:

Zgodnie z treścią art. 34 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Skarbowi Państwa i jednostce samorządu terytorialnego przysługuje hipoteka na wszystkich nieruchomościach podatnika, płatnika, inkasenta, następcy prawnego lub osób trzecich, z tytułu zaległości podatkowych powstałych w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 2, a także z tytułu zaległości podatkowych w podatkach stanowiących ich dochód oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości, zwana "hipoteką przymusową".

Stosownie do art. 70 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu.

Zgodnie z brzmieniem nazwy aktualnie obowiązującego § 056 "Zaległości z podatków zniesionych" oraz objaśnieniem do tego paragrafu, paragraf ten służy do klasyfikowania wyłącznie tych podatków, opłat i innych niepodatkowych należności budżetowych, co do których miałyby zastosowanie przepisy działu III ustawy - Ordynacja podatkowa, tj. które już nie są pobierane ponieważ przepisy prawne, będące podstawą do ich wymierzania, zostały uchylone i przestały obowiązywać. Jednakże należności wymierzone na podstawie tych przepisów, które stały się zaległościami muszą być ewidencjonowane i pobierane aż do ich całkowitego uregulowania, bądź do czasu ich przedawnienia jak również te zaległości z tytułu zniesionych, które nie ulegają przedawnieniu ponieważ zostały zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym i przeniesione do ewidencji na specjalne konto.

Natomiast zaległości, zabezpieczone hipotecznie, dla których podstawą wymiaru są przepisy obowiązujące, powinny być klasyfikowane w paragrafie właściwym dla danego podatku, do czasu obowiązywania tych przepisów.

W związku z powyższym środki finansowe, otrzymane przez Miasto Myszków w wyniku postępowania egzekucyjnego z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości, powinny być klasyfikowane w § 031 "Podatek od nieruchomości" i ujęte w sprawozdaniu Rb-PDP.

Opublikowano: www.katowice.rio.gov.pl