Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 3 sierpnia 2007 r.
Ujmowanie w sprawozdaniu Rb-27S oraz Rb-N odsetek za zwłokę od należności podatkowych.
Ministerstwo Finansów
ST2-4834-104/2007/1356

W związku z wystąpieniami jednostek samorządu terytorialnego w sprawie wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ujmowania - w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego oraz w sprawozdaniu Rb-N o stanie należności - odsetek za zwłokę od należności podatkowych, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje.

Na gruncie prawa podatkowego odsetki za zwłokę nie mogą być traktowane na równi z zaległością podatkową. Są to dwie różne kategorie prawne regulowane odrębnie w przepisach Działu III ustawy - Ordynacja podatkowa, tj. w Rozdziale 5 "Zaległość podatkowa" oraz w Rozdziale 6 "Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna".

Zgodnie z art. 51 ustawy - Ordynacja podatkowa, zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Za zaległość podatkową uważa się także niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek, w tym również zaliczkę, o której mowa w art. 23a lub ratę podatku. Z treści powołanych przepisów wynika, że sam fakt niezapłacenia podatku, bez względu na inne okoliczności, skutkuje powstaniem zaległości. Powstaje ona z mocy prawa, następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin płatności. Z kolei odsetki za zwłokę są konsekwencją powstania zaległości podatkowej oraz należności traktowanych na równi z zaległościami (art. 53 § 1 i § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa). Maja one, w stosunku do należności głównej, tj. zaległości podatkowej, charakter uboczny. Ich istnienie jest uzależnione od wysokości i czasu trwania zaległości podatkowej. Mogą powstać jedynie wówczas, gdy powstała sama zaległość, zaś wygaśnięcie zaległości, w całości lub w części, przesądza o wygaśnięciu odsetek za zwłokę, odpowiednio w całości lub w części.

W związku z powyższym, naliczone i zaewidencjonowane na koniec każdego kwartału odsetki za zwłokę od należności podatkowych, powinny być wykazywane w sprawozdaniu Rb-27S zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w kolumnie dotyczącej należności pozostałych do zapłaty ogółem. Odsetek, o których mowa powyżej, nie należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-N, w którym wykazuje się tylko wartość nominalną należności.

W przedstawionym powyżej zakresie trąca aktualność wcześniejsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów kierowane do regionalnych izb obrachunkowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Opublikowano: www.warszawa.rio.gov.pl